BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3183/TCT-KK
V/v điều chỉnh nghĩa vụ thuế TNDN

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd - Chi nhánh TP.Hà Nội
(Địa chỉ: Phòng V601, Tầng 6, Tòa nhà Pacific Place, 83 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN)

Trả lời công văn số 20140618/BTMUACngày 18/06/2014 của Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd - Chi nhánh TP.Hà Nội(sau đây gọi là BTMU - Chi nhánh Hà Nội) về việc điều chỉnh nghĩa vụ thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn:

“1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coilà nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp,tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đốivới từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế(tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) nămtính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xácđịnh số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyếttoán thuế.

2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế,tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp,tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuếcó số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoảnnày sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫncòn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồsơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoànthuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này.”

- Căn cứ công văn số 1015/TCT-CS ngày 27/3/2014 củaTổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNDN đối với BTMU - Chi nhánh Hà Nội.

Theo đó, trường hợp BTMU-Chi nhánh Hồ Chí Minh khinộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2013 tại Cục Thuế Hồ Chí Minh có số thuếTNDN đã tạm nộp trong năm lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế thìđược xác định là số thuế nộp thừa. BTMU- Chi nhánh Hồ Chí Minh được cơ quanthuế giải quyết số thuế nộp thừa theo quy định để chuyển BTMU Chi nhánh Hà Nộinộp vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng Tokyo-MitsubishiUFJ, Ltd - Chi nhánh TP.Hà Nội được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ: PC, CS(TCT);
- Lưu: VT,KK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu