BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3183 TCT/NV5
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Tomtec

Trả lời công văn số 10/CV /HĐQT-TT ngày 1/7/203 của Công ty TNHH Tomtec về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn xây dựng:

Điểm 1.2.c Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính quy định: Đối với tài sản cố định (TSCĐ) mua vào sử dụng riêng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu tuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào của TSCĐ được tính vào nguyên giá của TSCĐ; trường hợp hàng hoá, dịch vụ sử dụng chung cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT nhưng cơ sở không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì thuế GTGT đầu vào được tính khấu trừ (hoặc hoàn lại) theo tỷ lê % doanh số của hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra.

Căn cứ theo quy định trên, thuế GTGT đầu vào đối với TSCĐ của Công ty TNH Tomtec được xử lý như sau:

- Trường hợp TSCĐ của Công ty TNHH Tomtec đầu tư chỉ dùng để nuôi tôm thịt xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nên toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của tài sản không được khấu trừ hoặc hoàn thuế. Số thuế GTGT này được tính vào nguyên giá TSCĐ của Công ty.

- Trường hợp khi bắt đầu sản xuất, Công ty vừa sản xuất mặt hàng chịu thuế GTGT, vừa sản xuất mặt hàng không chịu thuế GTGt thì số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong quá trình xây dựng, mua sắm thiết bị máy móc TSCĐ... được khấu trừ hoặc hoàn lại được xác định theo tỷ lệ % doanh số của mặt hàng chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hoá Công ty bán ra.

Theo quy định tại Điểm 1.2.c Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC nói trên, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hoặc hoàn lại của Công ty phải được kê khai không quá thời gian 3 tháng kể từ khi phát sinh.

2. Thuế GTGT đầu ra khi chuyển nhượng toàn bộ tài sản của Công ty cho Công ty Tetsugen Corporation:

Điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên quy định: Cơ sở kinh doanh khi sáp nhập, giải thể có bán tài sản là hàng hoá chịu thuế GTGT phải tính, kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng hoá bán ra.

Căn cứ theo quy định trên, khi chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho Công ty Tetsugen Corporation, Công ty TNHH Tomtec phải tính, kê khai và nộp thuế GTGT đối với tài sản chuyển nhượng (tài sản chuyển nhượng này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT vì được bán tại Việt Nam). Số thuế GTGT đầu ra đối với tài sản chuyển nhượng của Công ty TNHH Tomtec là thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hoặc hoàn thuế của Công ty Tetsugen Corporation, nếu Công ty này mua tài sản để sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Trường hợp trong Hợp đồng chuyển nhượng được ký giữa hai bên có quy định, giá trị chuyển nhượng bao gồm cả thuế GTGT thì giá tính thuế GTGT được xác định theo hướng dẫn tại Điểm 14, Mục I, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Tomtec biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến