BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3184/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Điện Biên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2478/CT-KTrT ngày23/12/2014 của Cục Thuế tỉnhĐiện Biên báo cáo vướng mắc về việc xác định thủ tục chứng từ thanh toán quangân hàng đối với Văn phòng đại diện. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 16, 17, 18 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 củaChính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh củathương nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định:

"Điều 16. Nội dung hoạt động của Vănphòng đại diện

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện bao gồm:

1. Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc.

2. Xúc tiến xây dựng các dự án hợp táccủa thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

3. Nghiên cứu thị trường đ thúc đy cơ hội mua bán hàng hóa,cung ứng và tiêu dùng dịch vụ thương mại của thương nhân mà mình đại diện.

4. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồngđã ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam của thương nhân nước ngoài mà mình đại diện.

5. Các hoạt động khác mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Điều 17. Nội dung hoạt động của Chi nhánh

1. Chi nhánh được tiến hành các hoạt động ghitrong Giấy phép thành lập và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định này.

2. Trường hợp Chi nhánh hoạt động trong các lĩnh vực màpháp luật quy định phải có điều kiện thìChi nhánh chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiệntheo quy định.

3. Điều kiện hoạt động kinh doanh làyêu cầu mà Chi nhánhphải hoặc phải thực hiện khi tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, được th hiện bng Giấyphép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinhdoanh, chứng chỉ hành ngh, chứng nhận bảo him nghề nghiệp, yêu cầu về vn pháp định hoặc yêu cu khác được quy định theo pháp luật về doanh nghiệp.

Điều 18. Mở tài khoản

1. Văn phòng đại diện được mở tài khoảnchuyên chi bằngngoại tệ và tài khoản chuyên chi bằng đồng Việt Nam có gc ngoại tệ tại Ngân hàng được phéphoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Vănphòng đại diện.

3. Việc mở, sử dụng và đóng tài khoản của Văn phòng đại diện,Chinhánh thực hiệntheo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế thì Công ty XNK PhúThọ Uđôm Xay (địa chỉ: Thị xã Mường Xay, tỉnh U Đôm Xay, Nước Cộng hòa dân chủnhân dân Lào) có Văn phòng đại diện mở tại Việt Nam.

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng thương mại Hải Hưng (bên xuấtkhẩu) ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty XNK Phú Thọ Uđôm Xay (bên nhậpkhẩu), theo quy định tại Phụ lục hợp đồng về điều khoản thanh toán thì Công tyXNK Phú Thọ Uđôm Xay thanh toán tiền hàng cho Doanh nghiệp xây dựng tư nhân HảiHưng từ tài khoản của Văn phòng đại diện Công ty XNK Phú Thọ Uđôm Xay tại Việt Nam, tài khoản tiềnViệt Nam số 8900201003565 tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thônViệt Nam - chi nhánh Điện Biên.

Căn cứ quy định trên:

- Văn phòng đại diện được mở tài khoản chuyên chi bằng ngoại tệ và tài khoảnchuyên chi bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại Ngân hàng được phép hoạt độngtại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đạidiện nêu tại Điều 16 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP nêu trên. Tại Điều 16 Nghị địnhsố 72/2006/NĐ-CP không có quy định về việc Văn phòng đại diện được thanh toán hộCông ty mẹ ở nước ngoài.

- Đối với trường hợp cụ thể Cục thuế nêu tại công văn, đề nghị Cục thuếlàm rõ nguồn gốc dòng tiền từ Công ty XNK Phú Thọ Uđôm Xay (doanh nghiệp Lào) chuyển vào tài khoản của Vănphòng đại diện tại Việt Nam để thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa ký vớiDoanh nghiệp tư nhân xây dựng thương mại Hải Hưng. Trường hợp có phát sinh tiềnmặt nộp vào tài khoản vãng laiđể thanhtoán tiền hàng xuất khẩu thì Cục thuế thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chínhtại các công văn 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013, công văn 10024/BTC- TCT ngày22/7/2014, công văn số 14094/BTC-TCT ngày 7/10/2014.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Điện Biên biết ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC-BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn