BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3185/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 8759/CTKTT1 ngày 31/12/2014, công văn số 7792/CT-KTT1 ngày 18/11/2014 và công văn số 6734/CT-KTT1 ngày 01/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vềthuế GTGT trong trườnghợpgiảm giá hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008, Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chínhthì: Hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điềukiện: Hợp đồng ngoại; Tờ khai Hải quan; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng; Hóađơn.

Tại điểm b8 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:“b.8) Trường hợpphía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng nhưng sốtiền thanh toán trên chứng từ không phù hợp với s tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồngthì:

- Nếu sốtiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng trị giá nhỏ hơn số tiềnphải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợpđồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do như: phí chuyn tiền của ngân hàng, điều chỉnh giảmgiá do hàng kém chất lượng hoặc thiếu hụt (đốivới trường hợp này phải có văn bản thỏathuận giảm giá giữa bên mua và bán)...;

- Nếu sốtiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giá lớn hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sởkinh doanh phải giải trình rõ lý do như: thanh toán một ln cho nhiều hợp đng, ứng trước tiền hàng...

Cơ sở kinh doanh phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề các lý do giảitrình với cơ quan thuế và các văn bản điềuchỉnh (nếu ).”

Tại khoản 3.b.8 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định:“b.8) Trường hợp phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàngnhưng số tiền thanh toán trên chứng từ không phù hợp với số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồngthì:

- Nếu sốtiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giá nhỏ hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏathuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đng thì cơ sở kinh doanh phải giảitrình rõ lý do như: phí chuyn tiền của ngân hàng, điều chỉnh giảm giá do hàng kém chấtlượng hoặc thiếu hụt (đối với trường hợpnày phải có văn bản thỏa thuận giảm giágiữa bên mua và bán)...

Cơ sở kinh doanh phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các lýdo giải trình với cơ quan thuế và các văn bản điều chỉnh (nếu )”

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc xác địnhgiá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.

Theo trình bày tại công văn của Công ty TNHH Eclat FabricsViệt Nam kèm theo công văn của Cục thuế: Năm 2012 Công ty xuất khẩu hàng hóacho khách hàng Đài Loan, theo chỉ định của khách hàng thì hàng hóa được xuấtcho bên thứ 3 tại Campuchia, khách hàng Đài Loan cử người sang Campuchia để kiểm tra hàng theo tiêu chuẩn kiểm hàng, khiphát hiện có lỗi thì bên thứ 3 ở Campuchia lập Bảng kê s lỗi dựa trên báo cáo kiểm hàng và khách hàng Đài Loan tổng hợp lỗi theo báo cáo kiểm hàng của bên thứ3 ở Campuchia. Sau đó khách hàng Đài Loan thông báo cho Công ty TNHH EclatFabrics Việt Nam thông qua Credit Note về nội dung giảm giá. Công ty TNHH EclatFabrics Việt Nam đối chiếu vớiBáo cáo kiểm hàng nội bộ của Công ty. Khi xác địnhđược số li, Công ty TNHH Eclat Fabrics ViệtNam và khách hàng Đài Loan lập Biên bản giảm giá ghi rõ giảm giá hàng bán dohàng giao cho khách hàng có lỗi.

Căn cứ các quy định và nội dung nêu trên:

1. Trường hợp Công tyTNHH Eclat Fabrics Việt Nam xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, hàng hóa xuất khẩucó hợp đồng ngoại, Tờ khai hải quan, Hóađơn, chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuếsuất thuế GTGT 0%.

2. Theo báo cáo của Cục thuế thì Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam vàkhách hàng Đài Loan là hai doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết và Bảng kê s li hàng xuất cũng nhưBiên bản giảm giá hàng bán là do các bên (khách hàng ở nước ngoài và bên thứ 3 ởnước ngoài) tự xác định do đó trước mắt Công ty Công ty TNHH Eclat Fabrics ViệtNam chỉ được khấu trừ thuế GTGT đuvào tương ứng với tỷ lệ % số tiền thực nhận/số tiền phải thanh toán theo hợp đồng (chưa trừ giảm giá). Ngoài ra đề nghịCục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu đưa doanh nghiệp này vào diện rủi ro để thực hiệnthanh tra toàn diện Công ty TNHH Eclat FabricsViệt Nam để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định giá theohướng dẫn tại Thông tư số 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đượcbiết

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn