BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 3186/BTC-TCT
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tưthương mại Việt á

Bộ Tài chính nhận được công văn số 230 CV/VA ngày 30/01/2010của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại Việt á về việc đề nghị giãn thờigian nộp tiền thuế bị truy thu năm 2006, 2007 và đề nghị miễn phạt chậm nộp vớilý do: Công ty bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của trận bão số 9; do Ngânhàng thắt chặt tín dụng; do phải mua ngoại tệ bên ngoài nhưng không có chứng từhợp lệ; do chủ đầu tư chậm thanh toán. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

1. Về việc gia hạn nộp thuế:

Điểm 1, mục VI phần C Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuếvà hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định các trườnghợp được gia hạn nộp thuế:

"1.1. Bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệthại vật chất và không có khả năng nộp thuế đúng hạn;

1.2. Di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quannhà nước có thẩm quyền mà phải ngừng hoạt động hoặc giảm sản xuất, kinh doanh,tăng chi phí đầu tư ở nơi sản xuất, kinh doanh mới;

1.3. Do chính sách của Nhà nước thay đổi làm ảnh hưởng trựctiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của người nộp thuế.

1.4. Gặp khó khăn đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty trực tiếp đầu tưxây dựng dự án nhà máy Cáp điện Việt á tại Đà Nẵng và Nhà máy tại Nghĩa Đàn, bịthiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của trận bão số 9 và Công ty không có khả năngnộp khoản tiền thuế bị truy thu nêu trên thì Công ty thuộc trường hợp được giahạn nộp thuế.

- Điểm 4.1, mục VI, phần C Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuếvà hướng dẫn thi hành Nghị đinh sô 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định quy định thủtục, hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế bao gồm:

- Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt theo mẫusố 02/NOPT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên, trong đó nêurõ lý do đề nghị gia hạn nộp thuế, số tiền thuế, tiền phạt đề nghị gia hạn,thời hạn đề nghị gia hạn kế hoạch và cam kết việc nộp số tiền thuế, tiền phạt;

- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn nộp thuế.

+ Đối với trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờthì phải có:

Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản củacơ (quan có thẩm quyền như Hội đồng định giá do Sở Tài chính thành lập, hoặccác công ty định giá chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ định giá theo hợp đồng,hoặc Trung tâm định giá của Sở Tài chính; văn bản xác nhận của chính quyền cấpxã nơi xảy ra sự việc thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ..."

Đề nghị Công ty gửi bổ sung tài liệu chứng minh lý do đềnghị gia hạn nộp thuế (Báo cáo tài chính đến 31/12/2009, các hồ sơ quy định đốivới trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn nêu trên; tài liệu chứng minh Công tytrực tiếp) đầu tư xây dựng dự án nhà máy Cáp điện Việt á tại Đà Nẵng, nhà máytại Nghĩa Đàn và các tài liệu khác có liên quan...) đến Cục Thuế thành phố HàNội. Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực tế khókhăn của Công ty để có văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc gia hạn nộpthuế.

2. Về đề nghị miễn phạt 10% đối với hành vi kê khai sai vàtiền phạt chậm nộp thuế:

Điểm 1, mục XIII, phần E Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuếquy định:

"Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế cóquyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiêntai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác. Mức miễnphạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hoá bị thiệt hại."

Căn cứ quy định trên, đề nghị Công ty lập hồ sơ đề nghị miễnxử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo hướng dẫn tại điểm 2, mục XIII, phần EThông tư số 61/2007/TT-BTC nêu trên gửi về Cục Thuế TP. Hà Nội để được xem xétxử lý theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp Công ty không trực tiếp đầu tư xây dựng các dựán bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra mà các dự án này là các dự án của cácCông ty thành viên hạch toán độc lập thì các Công ty này mới thuộc đối tượngđược xem xét gia hạn nộp thuế và miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế. Côngty không trực tiếp đầu tư nên không thuộc đối tượng được xem xét giải quyết.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty cổ phần tập đoàn đầu tưthương mại công nghiệp Việt á được biết và làm việc với Cục Thuế thành phố HàNội để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật./.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Đặng Hạnh Thu