VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3186/VPCP-QHQT V/v kết quả chuyến công tác tại Liên minh châu Âu của Bộ KHCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 1008/BC-BKHCN ngày 06 tháng 5 năm 2008) vềkết quả chuyến công tác tại Liênminh châu Âu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Liên minh Châu Âu (EU), Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Kếhoạch và Đầu tư (cơ quan đồng Chủ tịch Ủy ban Hỗ trợ Việt Nam - EC của phíaViệt Nam) hoàn tất các thủ tục với phía EC để thành lập Tiểu ban Khoa học và Côngnghệ trong khuôn khổ của Ủy ban hỗn hợp.

2. Đồng ý Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợpvới các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn khu vực về tăng cường hợp tác khoahọc và công nghệ liên minh khu vực EU - ASEAN và EU-Việt Nam tại Hà Nội, dựkiến vào cuối năm 2008 quý I năm 2009.

3. Đồng ý Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Kếhoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tranh thủ khai thác nguồn ODA của cácnước EU, trước mắt là Đan Mạch và Phần Lan, để tăng cường năng lực về khoa họcvà công nghệ của Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc