BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3189 TCT/NV5
V/v tiền công tác phí

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Công ty SGS Việt Nam TNHH

Trả lời công văn số 001/0609 ngày 24/6/2003 của Công ty SGS Việt Nam TNHH về việc hạch toán khoản tiền khoán công tác phí cho nhân viên, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/01/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của Bộ Tài chính, thì:

Khoản tiền khoán công tác phí (không bao gồm tiền thuê phòng và đi lại) do người có thẩm quyền của Công ty phê duyệt chịu trách nhiệm. Công ty được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Nếu mức khoán chi thực tế của Công ty cao hơn mức quy định tại Thông tư số 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác trong nước thì người nhận được khoản thu về tiền công tác phí cao hơn mức quy định phải tính khoản thu cao hơn này vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao theo quy định tại Thông tư số 05/2002/Tt-BTC ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty SGS Việt Nam TNHH biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến