CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 319/CP-CN
V/v kết quả chỉ định thầu tư vấn giám sát Dự án Đại lộ Đông Tây

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh (văn bản số 477/UB-ĐT ngày 30 tháng 01 năm 2003) và ý kiến thẩmđịnh của Bộ kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1361 BKH/VPXT ngày 13 tháng 3 năm2003) về kết quả chỉ định gói thầu số 2 (tư vấn giám sát xây dựng đại lộ ĐôngTây) thuộc dự án xây dựng đại lộ Đông Tây thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận kết quả chỉ định góithầu số 2 (tư vấn giám sát xây dựng đại lộ Đông Tây) thuộc dự án xây dựng đạilộ Đông Tây thành phố Hồ Chí Minh:

- Nhà thầu được chỉ định là liêndoanh do Pacific Consultants International (Nhật Bản) PCI làm đại diện +Orienal Consultants (Nhật Bản) ORICON +Tổng công ty tư vấn thiết kế Giao thôngvận tải (Việt Nam TEDI+Công ty công nghệ môi trường Thành công(Việt Nam)ENVITECH + Công ty tư vấn công trình Châu Á - Thái Bình Dương (Liên doanh NhậtBản-Việt Nam) APECO.

- Tổng giá trị hợpđồng (Bao gồm dự phòng, không kể trượt giá) là 1.642.296.146 yên NhậtBản+1.303.881 USD+35.088.169.600 đ (tổng cộng tương đương 2.058.909.025 Yên,theo tỷ giá 1 USD =121 Yên =15.336.đ). Trong đó chi phí tư vấn là 1.476.632.860Yên + 1.185.346 USD + 31.898.336.000 đ; chi phí dự phòng 10% là 147.663.286Yên+118.535 USD + 3.189.833.600 đ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời hạn thực hiện hợp đồng là 50tháng (trong đó 6 tháng cho công tác chuẩn bị và cho giai đoạn sau khi dự ánhoàn thành).

2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh phê duyệt hợp đồng và chỉ đạo việc thực hiện theo các quyđịnh hiện hành./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng