CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 319/QLLĐNN-CSQLLĐ
V/v tăng cường công tác quản lý lao động tại Malaysia

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Các doanh nghiệp XKLĐ thí điểm đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Malaysia

1. Cục Quản lý lao động với nước ngoài xin thông báo với các doanh nghiệp một số tình hình về lao động tại Malaysia như sau:

1.1. Gần đây, đã phát sinh một số vụ việc phức tạp, ảnh hưởng xấu đến uy tín của lao động Việt Nam và có thể ảnh hưởng đến việc đưa lao động sang Malaysia, đặc biệt là:

- Đánh nhau: có trường hợp đánh nhau giữa lao động ta với lao động ta, có trường hợp đánh nhau giữa ta lao động ta với lao động nước ngoài khác tại Malaysia hoặc với người dân Malaysia. Đã có trường hợp phải đưa về nước một nhóm lao động lớn do nguyên nhân này.

- Nghỉ việc tập thể: do nhiều nguyên nhân khác nhau, ở một số xí nghiệp, lao động ta đã nghỉ việc tập thể. Có những trường hợp không được giải quyết dứt điểm, để kéo dài, dẫn đến phải đưa nhiều lao động về nước.

- Lao động mất việc làm: đã có một vài xí nghiệp phá sản, lao động ta bị mất việc làm

- Một số lao động chết.

1.2. Cuộc chiến tranh I-Rắc hiện nay có thể ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế Malaysia, đặc biệt là các ngành điện tử, dệt may và sản xuất đồ gỗ... Tình hình đó có thể dẫn tới việc lao động ta ở một số nơi không có giờ làm thêm, thiếu việc làm, thậm chí mất việc làm...

2. Trước tình hình trên, Cục Quản lý lao động với nước ngoài yêu cầu các doanh nghiệp:

2.1. Làm việc với đối tác để thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động, tránh để xảy ra các trường hợp lao động ta bị tấn công.

2.2. Có phương án xử lý các tình huống bất khả kháng có thể xảy ra.

2.3. Cử ngay cán bộ sang Malaysia để quản lý lao động theo quy định tại văn bản số 03/QLLĐNN-CSQLLĐ ngày 02/01/2003 của Cục Quản lý lao động với nước ngoài về việc tăng cường công tác quản lý đưa lao động sang làm việc tại Malaysia. Cán bộ quản lý phải thường xuyên nắm tình hình lao động do doanh nghiệp đưa đi, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, không để kéo dài gây hậu quả xấu.

Yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo cho Cục chúng tôi danh sách, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của cán bộ đại diện tại Malaysia trước ngày 01/4/2003.

2.3. Thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn về tuyển chọn, đào tạo - giáo dục định hướng cho người lao động để ngăn ngừa triệt để các vụ việc phát sinh do lỗi chủ quan của người lao động; Tăng cường công tác kiểm tra sức khoẻ, hướng dẫn người lao động các biện pháp giữ gìn sức khoẻ trong thời gian làm việc tại Malaysia.

Cục Quản lý lao động với nước ngoài sẽ bị xử lý nghiêm theo quyết định số 335/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 19 tháng 3 năm 2003 cảu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đối với các doanh nghiệp không thực hiện đúng các quy định về đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Malaysia./.

K/T CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Quỳnh