BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 319/TCHQ-GSQL
V/v giám sát sang tải hàng hóa để xuất qua các cửa khẩu phụ thuộc tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Hà Giang.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số của một sốdoanh nghiệp kinh doanh hàng hóa TNTX, hàng gửi kho ngoại quan đề nghị được làmthủ tục sang tải hàng hóa tại khu vực cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy để tái xuấtqua cửa khẩu phụ thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang; trên cơ sở báo cáo đề xuất của CụcHải quan tỉnh Hà Giang tại công văn số 1816/HQHG-NV ngày 19/12/2014, công văn số 25/HQHG-NV ngày 08/01/2015 về thực tế đường giao thông, lưu lượng hàng hóa táixuất qua các cửa khẩu phụ của tỉnh Hà Giang, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Căn cứ khoản 5 Điều 5 Thông tư 94/2014/TT-BTC ngày 17/7/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý vớiđề xuất của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện hoạtđộng tái xuất hàng hóa quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 đượcsang tải hàng hóa tại khu vực kiểm tra, giám sát hàng hóa cửa khẩu Thanh Thủy tỉnhHà Giang để vận chuyển, tái xuất qua các cửa khẩu phụ thuộc tỉnh Hà Giang theocơ chế giám sát đã được hướng dẫn tại công văn số 15310/TCHQ-GSQL của Tổng cụcHải quan.

- Giao cục trưởng, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang chỉ đạoChi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Đội kiểm soát Hải quan, các Chi cụcHải quan cửa khẩu phụ căn cứ Luật Hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ, Điều 5 Thông tư 94/2014/TT-BTC vàcác văn bản hướng dẫn thi hành để bố trí nhân lực, tổ chức quản lý điều tiết sốlượng container sang tải để giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa sang tải, vậnchuyển lên cửa khẩu xuất, làm thủ tục hải quan theo đúng quy định hiện hành, phốihợp với cơ quan chức năng tại cửa khẩu điều phối bảo đảm không để ách tắc, tồnđọng hàng hóa tại cửa khẩu.

- Cục Giám sát quản lý về Hải quan phối hợp với CụcHải quan tỉnh Hà Giang kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thí điểm giám sát hoạtđộng sang tải trên trước ngày 31/3/2015, nếu đảm bảo thì trình Tổng cục Hảiquan xem xét cho triển khai thực hiện chính thức.

2. Về dự thảo quy định giám sát hải quan đối với hoạtđộng sang tải để tái xuất qua các cửa khẩu phụ tại công văn 1816/HQHG-NV ngày19/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, yêu cầu sửa đổi, bổ sung một số nộidung sau:

2.1. Cơ sở pháp lý phải viện dẫn Luật Hải quan năm2014 và các văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

2.2. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 3 phần A nhưsau: Trong quá trình giám sát sang tải nếu Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủyphát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì tạm dừng hoạt động sang tải, thôngbáo ngay cho Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất cùng lập biên bản vi phạm, thực hiệnkiểm tra thực tế hàng hóa để phối hợp với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khaixuất xử lý theo quy định của pháp luật.

2.3. Bổ sung điểm 1 mục I phần B như sau: Xuấttrình giấy tờ, hồ sơ liên quan đến hàng hóa tái xuất, hàng xuất kho ngoại quando Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi đăng ký tờ khai cho Chi cục Hải quan cửa khẩuThanh Thủy để đăng ký giám sát sang tải.

2.4. Bổ sung điểm 3 mục I phần B: Nhận bàn giao hồsơ, hàng hóa, phương tiện đã được niêm phong; Hồ sơ liên quan đến hàng hóa táixuất, hàng xuất kho ngoại quan do Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi đăng ký tờ khai(đã bàn giao để đăng ký giám sát sang tải tại điểm 1 Mục I nêu trên) từ Chi cụcHải quan cửa khẩu Thanh Thủy để xuất trình, bàn giao cho Chi cục Hải quan cửakhẩu tái xuất.

2.5. Bổ sung điểm 5 mục II phần B: - Biên bản bàngiao hàng hóa sang tải phải có đủ các nội dung sau: Lô hàng thuộc tờ khai nào,có bao nhiêu container, số container, đã sang tải qua bao nhiêu xe, biển số xe,số niêm phong kẹp chì hải quan…

2.6. Bổ sung điểm 1 mục III phần B: xác nhận Biên bảnbàn giao, FAX hồi báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu đăng ký tờ khai xuất theoquy định.

2.7. Bổ sung điểm 1 phần C: Khi hàng hóa đã sang tảichuyển đến cửa khẩu xuất có số lượng tồn đọng tăng thì Chi cục Hải quan cửa khẩuxuất thông báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy để điều tiết lượng hàngsang tải đồng thời thông báo cho các doanh nghiệp điều chỉnh số lượng đăng ký tờkhai xuất tại Chi cục Hải quan, không để xảy ra ùn tắc tồn đọng kéo dài.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh HàGiang hoàn thiện, bổ sung các nội dung trên cùng thực tế triển khai đến31/3/2015, ban hành Quyết định quy định về công tác giám sát hàng hóa sang tải,tái xuất qua các cửa khẩu phụ tỉnh Hà Giang. Quá trình triển khai thực hiện nếuphát sinh vướng mắc báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quảnlý) để có hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (để phối hợp thực hiện);
- Công ty TNHH Cát Vận, Công ty CP TM DV Trí Đức, Công ty CP ĐT PT Châu Á NVL, Công ty TNHH Đại Các, Công ty TNHH MTV An Bình (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh