ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 319/UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 2 năm 1978

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành
- Ủy ban Nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố

Để chấp hành nghiêm chỉnh:

Chỉ thị số 147-TTg ngày 28-3-1977 của Thủ tướng Chánh phủ vềviệc tập trung nguồn hàng trong tay Nhà nước, tiến hành phân phối theo kếhoạch, tăng cường quản lý thu chi tiền mặt và thu chi tài chánh tại các tỉnhphía Nam;

Nghị quyết số 145-CP ngày 6-6-1977 của Hội đồng Chánh phủ vềviệc tăng cường quản lý nguồn hàng, quản lý thu chi tài chánh và tiền mặt, rasức phấn đấu ổn định thị trường và đời sống nhân dân;

Và chỉ thị số 09/CT-UB ngày 10-2-1978 của Ủy ban Nhân dânthành phố về việc tăng cường quản lý thị trường, quản lý hàng hóa, quản lý tiềntệ và quản lý giá cả,

Ủy ban Nhân dân thành phố quy định một số điểm sau đây cầnthực hiện:

1. – Trong hoàn cảnh khó khăn này, cần thống nhất nhận định:cần tập trung tiền mặt và hàng vào tay Nhà nước là để quản lý và thúc đẩy sảnxuất phát triển, giải quyết dần đời sống của cán bộ, công nhân viên chức vànhân dân, chớ nhất thiết không thể vì tập trung quản lý mà để ảnh hưởng khókhăn đến sản xuất. Chi tiền mặt cần có thứ tự ưu tiên, chi trước những khoảncần cho đời sống như: lương, thu mua lương thực, thực phẩm, những thứ cần chosản xuất như nguyên vật liệu chủ yếu, hoãn chi những thứ chưa thật cần, nhất làviệc mua sắm, tiêu dùng, trang trí, v.v…

2. – Phải kiên quyết đi vào kế hoạch hóa việc chi tiêu tiềnmặt theo thứ tự ưu tiên, do thủ trưởng đề nghị. Các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủyban Nhân dân quận, huyện, từ nay đến hết tuần đầu của tháng 3 năm 1978, phảixây dựng xong, gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố kế hoạch chi tiền mặt năm1978, trước mắt là kế hoạch quý I/78 để Ủy ban Nhân dân thành phố xét duyệt.Đây là một đòi hỏi chuyển biến mới để tăng cường công tác quản lý. Trong hoàncảnh khó khăn, có đưa việc chi tiêu tiền mặt vào kế hoạch được xét duyệt kỹ, cócân nhắc, đối chiếu giá cả, có quy thứ tự ưu tiên mới giải quyết được việc tậptrung chi cho nhu cầu sản xuất và đời sống; mặt khác, tăng cường quản lý chitiêu tiền mặt sẽ thúc đẩy và góp phần vào công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa.

 Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ không giải quyết những đề nghịchi tiền của các cơ sở trực thuộc sở, ban, ngành, quận, huyện không thông quakế hoạch chung đã được trình xét duyệt. Kế hoạch của các nơi có thể chưa đầy đủnhưng cũng là cơ sở để giải quyết khó khăn chung.

3. – Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ định cán bộ các ngành sauđây thành lập một tổ nghiên cứu đề xuất cho Ủy ban xét duyệt quản lý chi tiêutiền mặt, giúp nghiên cứu, cân nhắc, cân đối khả năng tiền, xem xét giá cả đểtrình Ủy ban ý kiến xét duyệt kế hoạch chi tiền mặt của các nơi. Thành phố tổchức nghiên cứu đề xuất cho Ủy ban xét duyệt quản lý chi tiêu tiền mặt gồm:

Đồng chí Lê An Thành chuyên viên khối tài mậu Văn phòng Ủyban Nhân dân thành phố làm Tổ trưởng,

1 đồng chí Phó Giám đốc Ngân hàng thành phố,

1 đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài chánh,

1 đồng chí Phó Giám đốc Công ty Vật tư tổng hợp,

1 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố,

1 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá.

Tổ nghiên cứu đề xuất cho Ủy ban xét duyệt việc quản lý chitiêu tiền mặt, nghiên cứu việc chi tiền mặt, hàng tuần họp hai buổi để nghiêncứu phân tích các kế hoạch chi tiền mặt, trước mắt các đề nghị về chi tiền mặttừ Tết đến nay do đồng chí Tổ trưởng chuẩn bị trình trong tổ thảo luận, kếtluận của tổ phải được tổng hợp và trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyếtđịnh để cho thi hành giữa hai kỳ họp. Đồng chí Tổ trưởng sẽ trao đổi và đề nghịngày họp hàng tuần. Cuộc họp đầu tiên sẽ tiến hành vào sáng thứ tư 1-3-1978.

Trên đây là một số điểm cần thực hiện để tăng cường quản lýtiền tệ, đầy mạnh sản xuất. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, đề nghịphản ảnh lên Ủy ban Nhân dân thành phố nghiên cứu giải quyết.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Nhơn