BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3190 TCT/NV1
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 312 CV/TC-TSX ngày 19/5/2003 Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1, Mục III, Thông tư số 106/1999/TT-BTC ngày 30/8/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/1999/NĐ-CP ngày 20/8/1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định tại điểm 2.2, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì:

“2.2. Sản phẩm cơ khí (trừ cơ khí tiêu dùng) bao gồm:

- Các loại máy móc, thiết bị như máy nổ, máy phay, máy tiện, máy bào, máy cán kéo, đột, dập; các thiết bị đồng bộ, thiết bị rời, thiết bị đo điện, đo nước, kết cấu dầm cầu, khung kho và sản phẩm kết cấu bằng kim loại; các loại ô tô, phương tiện vận tải khác (kể cả tầu, thuyền các loại); các loại phụ tùng, bán thành phẩm của các loại sản phẩm nói trên như pít tông, xi lanh, phụ tùng thay thế các loại.”

Theo quy định trên đây, các sản phẩm cơ khí như: pít tông, xi lanh, phụ tùng thay thế của ô tô áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%; sản phẩm pít tông, xi lanh, phụ tùng thay thế của xe máy thuộc sản phẩm cơ khí tiêu dùng chịu thuế suất thuế GTGT 10%. Trường hợp trong năm 2000, 2001, 2002 doanh nghiệp kê khai thuế suất thuế GTGT mặt hàng pít tông, xi lanh, phụ tùng thay thế của xe máy không đúng với mức thuế suất quy định thì đơn vị phải kê khai, nộp bổ sung số thuế GTGT còn thiếu theo quy định.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thái Nguyên biết và thực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc