BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3193 TC/TCT
V/v Quy định 70:30 trong việc tính thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được văn thư của một số doanh nghiệp đề nghị được tiếp tục áp dụng quy định tính thuế thu nhập cá nhân 70:30. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao quy định cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và một số khoản thu nhập chịu thuế khác phải kê khai, nộp thuế thu nhập, Phương pháp thu nộp được áp dụng thu tại nguồn tức là tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập nghĩa vụ khấu trừ thuế nộp vào NSNN trước khi chi trả cho cá nhân, Như vậy, về mặt pháp lý nghĩa vụ nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là của cá nhân, còn cơ quan chi trả thu nhập chỉ là người nộp hộ.

Bộ lao động có quy định: cá nhân (người lao động) phải thực hiện ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, khoản thu nhập thể hiện trong hợp đồng lao động là khoản thu nhập chịu thuế. Nếu cá nhân ký hợp đồng lao động không có thuế thì phải quy đổi để xác nhận trong khoản thu nhập đó là có thuế. Việc Cá nhân ký hợp đồng lao động với khoản thu nhập không chịu thuế là chưa đúng với quy định của Luật Lao động. Do đó để đảm bảo thống nhất và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, cơ quan thuế khi hướng dẫn quyết toán thuế đưa đã đưa ra công thức quy đổi để xác định số thu nhập có cả thuế.

Trong quá trình thực hiện Pháp lệnh, do biểu thuế còn cao và trong khi chưa sửa đổi khởi điểm chịu thuế, nếu căn cứ công thức quy đổi để xác định thu nhập có thuế thì số thuế thu nhập phải nộp sẽ tăng cao. Do vậy, để xử lý vấn đề có tính chất tình thế, Bộ Tài chính đã đưa ra quy định tính 70:30 tại Thông tư số 15/2000/TT-BTC ngày 23/2/2000.

Do đó, khi Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao có hiệu lực đã thay thế các Thông tư được ban hành trước đây và nguyên tắc tính thuế TNCN 70:30 quy định tại Thông tư số 15/2000/TT-BTC nêu trên cũng sẽ hết hiệu lực áp dụng.

Tuy nhiên, xuất phát từ thực tế việc ký hợp đồng và chi trả lương cũng như khấu trừ thuế của năm 2001 đã thực hiện trước khi Thông tư số 05/2002/TT-BTC ban hành, nên Bộ Tài chính đã cho phép hướng dẫn quyết toán thuế năm 2001 (số 887 TCT/NV2 ngày 26/2/2002) việc áp dụng quy định tính 70:30 được thực hiện đến hết năm 2001, từ năm 2002, quy định tính 70:30 sẽ không áp dụng.

Những ý kiến đề xuất của doanh nghiệp về mức thuế thu nhập của Việt Nam còn cao, Bộ Tài chính ghi nhận và sẽ nghiên cứu trình cơ quan có thẩm quyền khi ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc