BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3193/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng bút xoá dạng băng xoá

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 858/HQBD-NV ngày 22.4.2009 của Cục Hảiquan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc trong áp mã mặt hàng "bút xoá dạngbăng xoá" của Công ty TNHH Tombow, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam banhành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007; Biểu thuế xuấtkhẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hoá thì mặt hàng bút xoá dạng băng xoáthuộc nhóm 3824, mã số 3824.90.90.00 (thuế suất thuế xuất khẩu 0% theo Biểuthuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số106/2007/QĐ-BTC)

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bình Dương biết,thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn