Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 3194/TCHQ-KTTT
NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC BÁO CÁO VƯỚNG MẮC

Kính gửi : - Các Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn của Bộ Tài chính đềnghị cung cấp số lượng các trường hợp xin được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩubộ linh kiện xe máy theo dạng IKD như năm 2000 cho các lô hàng nhập khẩu có tờkhai Hải quan đăng ký với cơ quan Hải quan sau ngày 31/12/2000 nhưng công ty đãký hợp đồng, mở L/C và hàng đã về đến cảng Việt Nam trước ngày 01/01/2001 nhưngNgân hàng không chuyển được tiền cho phía nước ngoài theo L/C đã mở, nên doanhnghiệp không nhận được bộ chứng từ gốc để làm thủ tục Hải quan nhập khẩu lôhàng trước ngày 1/1/2001.

Yêu cầu các đơn vị tập hợp báo cáo các trường hợp có vướngmắc nêu trên. Báo cáo gửi về cục Kiểm tra Thu thuế XNK trước ngày 3/8/2001.

Cục Kiểm tra Thu thuế XNK (Tổng cục Hải quan) thông báo đểcác đơn vị biết và thực hiện.