ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3194/UBND-ĐTMT
Về giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận 9 trong khu quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố tại quận 9

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2007

Kính gửi :

- Ủy ban nhân dân quận 9;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố;
- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm địnhbồi thường thành phố tại Công văn số 4788/STC-HĐTĐBT-BVG ngày 17 tháng 5 năm2007 và Ủy ban nhân dân quận 9 tại các Công văn số 730/UBND-BBT ngày 25 tháng 4năm 2007, số 840/UBND-BBT ngày 23 tháng 5 năm 2007 về việc kiến nghị giải quyếtmột số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông báo số 163/TB-VP ngày 16 tháng3 năm 2007 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiếnchỉ đạo như sau :

1. Đối với hộ có đất nông nghiệpbị thu hồi và được bồi thường thiệt hại (trừ đất biền ven kênh rạch, đất lấn chiếm)trong khu quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố tại quận 9, ngoài chiphí bồi thường hỗ trợ về đất nông nghiệp theo quy định, được nhận thêm phần hỗtrợ giá chênh lệch được hưởng từ chính sách mua căn hộ chung cư tính theo số m2căn hộ chung cư được quy đổi theo tỷ lệ 100m2 đất nông nghiệp bằng 4,5m2 căn hộchung cư nhưng không quá hai (02) lần hạn mức giao đất ở mới. Căn cứ vào diệntích tiêu chuẩn (số m2) căn hộ chung cư quy đổi, được hỗ trợ bằng tiền theo mứchỗ trợ giá đối với căn hộ chung cư theo giá bán tái định cư (mức hỗ trợ giá đốivới căn hộ chung cư theo giá bán tái định cư là : 3.600.000đồng/m2). Cụ thể mứchỗ trợ chênh lệch từ chính sách mua căn hộ chung cư theo giá bán tái định cưcủa 1m2 đất nông nghiệp là 160.000đồng/m2 (tính tròn).

Riêng đối với hộ có đất nông nghiệpdiện tích từ 1.000m2 trở lên bị thu hồi toàn bộ và được bồi thường thiệt hại(trừ đất biền ven kênh rạch, đất lấn chiếm) ngoài chi phí bồi thường về đất nôngnghiệp theo quy định, nếu có nhu cầu về nhà ở thì được mua căn hộ chung cư theoquy định tại mục 1 Công văn số 924/UBND-ĐT ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Ủy bannhân dân thành phố. Trường hợp không có nhu cầu về nhà ở thì được nhận phần hỗtrợ bằng tiền.

2. Trường hợp hiện trạng vừa có đấtở, vừa có đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khuôn viên đất ở (theo quy định tạitiết C.3.2 điểm C.3 mục C khoản 3 Điều 3 quy định ban hành kèm theo Quyết địnhsố 121/2002/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố) ngoàichi phí bồi thường hỗ trợ về đất theo quy định được tính hỗ trợ thêm đối vớiđất khuôn viên là 200.000đồng/m2 (tính từ m2 thứ 201 đến không quá m2 thứ 400).

3. Về kiến nghị ghi vốn bổ sung vàcấp kinh phí để chi trả cho các hộ dân (dự kiến 1000 tỷ đồng) : Giao Sở Kế hoạchvà Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính xem xét cân đối và đề xuất trình Ủy bannhân dân thành phố quyết định sớm.

4. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận 9 và Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng bồithường của dự án thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Thanh tra thành phố;
- Văn phòng Tiếp công dân thành phố;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên, ĐTMT (2b);
- Lưu : VT, (ĐT-C) L.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín