BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3195TC/TCT
V/v thuế GTGT đối với hàng quân trang

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Công an

Trả lời công văn số 29/BCA ngày 7/1/2003 của Bộ Công an về nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng quân trang, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính đã có công văn số 8935 TC/TCT ngày 14/8/2002 về thực hiện thuế GTGT đối với hàng quân trang. Trường hợp năm 2001-2002, Bộ Công an đã thanh toán với các doanh nghiệp công ích thuộc Bộ Công an (gọi tắt là Doanh nghiệp) bán hàng quân trang, không có thuế GTGT thị Bộ Tài chính đồng ý để Doanh nghiệp có sản xuất hàng quân trang (phục vụ các đơn vị công an) không phải nộp thuế GTGT năm 2001, 2002.

2. trong dự toán ngân sách năm 2003 về chi thường xuyên cấp cho Bộ Công an đã đảm bảo kinh phí mua quân trang theo giá đã có thuế, vì vậy từ năm 2003 các Doanh nghiệp sản xuất hàng quân trang phải nộp thuế GTGTT theo Luật định.

Đề nghị Bộ Công an thông báo cho Doanh nghiệp công ích thuộc Bộ biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung