BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3197/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016

Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 củaThủ tướng Chính phủ về việcxây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm2016; Công văn số 3686/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầutư về việc lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướngdẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Ban Quản lý dựán xây dựng cơ bản thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao dự toán Ngân sách nhànước công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm2015 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) chi đầu tư phát triển năm2016 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN K HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

Các đơn vị sử dụng vốn đầu tư từ NSNN đánh giá tình hình thựchiện và huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và ước thực hiệncả năm 2015 theo các nội dung dưới đây:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 thángđầu năm 2015 và ước thực hiện cả năm theo từng nguồn vốn. Trong đó lưu ý đối vớikế hoạch vốn nước ngoài (ODA) nguồn NSNN đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện vàgiải ngân kế hoạch năm 2015 để Bộ Giáo dục và Đào tạo có căn cứ báo cáo Chínhphủ và báo cáo Ủy ban Thường vụQuốc hội bổ sung kế hoạch theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.

2. Các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chếtrong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015.

3. Các giải pháp, kiến nghị triển khai kế hoạch trong cáctháng cuối năm 2015.

B. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂNNĂM 2016

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị số11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 về xây dựng kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và dự toán ngânsách nhà nước năm 2016; dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020,đề nghị các đơn vị lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 theo các quy định dướiđây:

I. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂNNĂM 2016

1. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 phải nhằm góp phần thực hiện các mụctiêu và các định hướng phát triển của đơn vị 5 năm 2016-2020; phù hp với quy hoạch ngành, lĩnh vực; phùhợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 trình cấp có thẩmquyền.

2. Xác định rõ mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và khả năng cân đốicác nguồn vốn đu tư năm 2016.

3. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 phải thực hiện theocác quy định của Luật Đầu tư công và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 về lập kế hoạchđầu tư công trung hạn; số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tưcông; số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 về xây dựng kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

4. Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 được xây dựngtrên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí và mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồnngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂNNĂM 2016

1. Dự kiến khả năng cân đối các nguồn vốnđầu tư phát triển kế hoạch năm 2016

a) Dự kiến khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc đơn vị quảnlý.

b) Dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư khác ngoài ngân sách đ thực hiện các chương trình, dự ánthuộc đơn vị quản lý.

c) Các thuận lợi và các khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy độngcác nguồn vốn trong năm 2016 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 của đơn vị.

d) Các đề xuất, kiến nghị và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầutư phát triển năm 2016 của đơn vị.

2. Lập kế hoạch đầu tư phát triển nguồnNSNN năm 2016

a) Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư pháttriển nguồn NSNN năm 2016

Việc phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2016 chocác dự án phải quán triệt các nguyên tắc sau:

- Chỉ đề xuất vốn cho các chương trình, dự án đã báo cáo tại kế hoạch đầutư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

- Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình cần sắp xếp thứ tự ưu tiên.

- Đối với dự án khởi công mới, chỉ đề xuất khởi công mới các dự án thật sựcấp bách đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Nằm trong quy hoạch đã được duyệt;

+ Xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn từng cấp ngân sách;

+ Quyết định phê duyệt dự án theo đúng quy định của Luật Đầutư công tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2015;

+ Đã bố trí vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy địnhtại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Không đề xuất vốn đầu tư từ NSNN cho các dự án không thuộcnhiệm vụ chi đầu tư từ nguồn NSNN.

b) Xây dựng danh mục và đề xuất kế hoạchvốn NSNN cho từng dự án kế hoạch năm 2016

Căn cứ mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và khả năng cân đốivốn đầu tư, các đơn vị dự kiến danh mục dự án vàlập kế hoạch mức vốn cho từng dự án theo đúngcác nguyên tắc nêu trên.

Đối với các chương trình dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưuđãi của các nhà tài trợ cần triển khai lập kếhoạch theo đúng trình tự, quy định của Luật Ngânsách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó làm rõ nguồn vốn ODA, vốn vayưu đãi từ các nhà tài trợ, vốn viện trợ không hoàn lại,vốn đối ứng cho các chương trình, dự án và phùhợp với tính chất sử dụng vốn của dự án.

Các chương trình, dự án dự kiến giải ngân trong kế hoạch năm2016 phải là các chương trình, dự án đã ký Hiệpđịnh hoặc có cam kết với nhà tài trợ đến ngày30 tháng 6 năm 2015 và các chương trình, dự án dự kiến sẽ ký kết Hiệp định trong 6 tháng cuối năm 2015 và trong 6 tháng đầu năm 2016. Lậpkế hoạch vốn ODA năm 2016 cho các dự án phù hp với tiến độ giải ngân trong các Hiệpđịnh đã ký kết với nhà tài trợ và tiến độgiải phóng mặt bằng, năng lực của chủ đầu tư quảnlý chương trình, dự án.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị sự nghiệp, các Banquản lý dự án xây dựng cơ bản, các Dự án vay nợvà viện trợ trực thuộc Bộ khẩn trương thực hiệntheo các nội dung hướng dẫn tại công văn này (file điện tử công văn được lấy tại địa chỉ sau: www.moet.gov.vn) và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo(Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồchơi trẻ em) thời hạn như sau:

- Gửi bản email theo địa chỉ [email protected] hoặc fax qua số 04.3869.3892 trước ngày 10/7/2015.

- Gửi bản chính thức (bản có dấu) trước ngày 15/7/2014.

Quá thời hạn trên, đơn vị nào không gửi báo cáo coi như đơnvị đó không có nhu cầu vốn đầu tư phát triển năm2016.


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
Vụ KHTC;
-
Lưu: VT, CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 3197/BGDĐT-CSVCTBTH 2015 Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển 2016