TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3197/CT-TTHT
V/v: thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH SWA Việt Nam
Địa chỉ: 21 Nguyễn Trung Ngạn, P. Bến Nghé, Q.1
Mã số thuế: 0302123992

Trả lời văn thư số 01/CV-SWA ngày 23.3.2011của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26.12.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT quy định:"Đối tượng không chịu thuế:…

19. Hàng nhập khẩu và hàng hoá, dịchvụ bán cho các tổ chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lạitrong các trường hợp sau:…

e) Hàng hoá, dịch vụ bán cho tổchức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ khônghoàn lại cho Việt Nam.

Thủ tục để các tổ chức quốc tế,người nước ngoài mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam để viện trợ nhân đạo, việntrợ không hoàn lại cho Việt Nam không chịu thuế GTGT: các tổ chức quốc tế,người nước ngoài phải có văn bản gửi cho cơ sở bán hàng, trong đó ghi rõ tên tổchức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hoá, dịch vụ để viện trợ nhân đạo, việntrợ không hoàn lại cho Việt Nam, số lượng hoặc giá trị loại hàng mua; xác nhậncủa Bộ Tài chính về khoản viện trợ này.

Khi bán hàng, cơ sở kinh doanh phảilập hoá đơn theo đúng hướng dẫn tại Mục IV, Phần B Thông tư này, trên hoá đơnghi rõ là hàng bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợkhông hoàn lại, viện trợ nhân đạo không tính thuế GTGT và lưu giữ văn bản củatổ chức quốc tế hoặc của cơ quan đại diện của Việt Nam để làm căn cứ kê khaithuế. …"

Tại điểm 1.1.c.7, Mục III, Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC quy định: "Thuế giá trị gia tăng đầu vào củahàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịuthuế giá trị gia tăng nêu tại mục II phần A Thông tư này được tính vào nguyêngiá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh. Trừ cáctrường hợp sau:

- Thuế giá trị gia tăng của hànghoá, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh mua vào để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịchvụ cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhânđạo, viện trợ không hoàn lại quy định tại điểm 19.e mục II phần A Thông tư nàyđược khấu trừ toàn bộ;…"

Căn cứ các quy định trên, trường hợpTổ chức Đông Tây Hội Ngộ (Mỹ) viện trợ thực hiện dự án "Trung tâm đào tạovà chăm sóc mắt cộng đồng" thuộc dự án viện trợ nhân đạo theo quy định tạitại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22.10.2009 của Chính phủ ban hành Quy chếquản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (dưới đây gọi tắt là dựán) thì khi Công ty cung cấp dịch vụ thiết kế cho Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ đểthực hiện dự án Công ty không tính thuế GTGT đối với với dịch vụ thiết kế. Côngty được khấu trừ, hoàn thuế thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ chohoạt động thiết kế của dự án theo quy định của pháp luật về thuế GTGT. Tổ chứcĐông Tây Hội Ngộ phải có văn bản gửi cho Công ty, trong đó ghi rõ tên tổ chứcquốc tế mua dịch vụ để viện trợ nhân đạo, giá trị dịch vụ mua và xác nhận củaBộ Tài chính về khoản viện trợ nhân đạo này.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên
- P. Pháp chế
- P. Kiểm tra 2
- Lưu: HC, TTHT
515-48229

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga