BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3197/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động khi di dời doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: BộTài chính

Hiện nay, trong quá trình thực hiện di dời doanhnghiệp theo yêu cầu của Nhà nước, một số doanh nghiệp gặp phải vướng mắc trongviệc giải quyết chế độ cho người lao động thôi việc và có công văn đề nghị BộLao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, cụ thể như sau:

1. Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 12 Nghịđịnh số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động đượcquyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi doanh nghiệp phải di dời hoặcthu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩmquyền và phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đãlàm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc một nửa thángtiền lương theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động.

2. Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 13 Quyếtđịnh số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hànhquy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sởphải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị thì người lao động đang thực hiệnhợp đồng lao động mà đã làm việc từ 12 tháng trở lên tại doanh nghiệp phải didời tính đến thời điểm nghỉ việc, khi nghỉ việc được hỗ trợ 01 tháng tiền lươngvà phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi năm thực tế làm việc và 06 tháng tiền lươngvà phụ cấp lương (nếu có) để tìm việc làm mới.

Căn cứ các quy định nêu trên thì người lao độngphải thôi việc trong trường hợp doanh nghiệp phải di dời theo yêu cầu của cơquan nhà nước có thẩm quyền sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định củaBộ luật Lao động, đồng thời được hưởng hỗ trợ nghỉ việc theo quy định tại Quyếtđịnh số 86/2010/QĐ-TTg nêu trên.

Để có cơ sở trả lời doanh nghiệp, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến về quy định hỗ trợ nghỉviệc tại Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg nêu trên có loại trừ trường hợp đã đượctrả trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật Lao động không.

Rất mong được sự quan tâm của quý Bộ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh