VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3198/VPCP-KG
V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Về việc xây dựng trường phổ thông cơ sở thị trấn Đăkpét (Kon Tum) và trường phổ thông cơ sở xã Co Mạ (Sơn La), bằng vốn theo sự thoả thuận của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Liên Bang Nga, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đến nay, theo báo cáo của 2 tỉnh tiến độ triển khai thực hiện các công việc chậm, không đáp ứng yêu cầu để kịp đưa các trường vào sử dụng theo thời gian quy định. Các địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, ngành giáo dục-đào tạo của hai tỉnh chưa thật sự tích cực, chủ động trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thiếu quân tâm, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc cụ thể, kịp thời.

Căn cứ vào tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Kon Tum, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan có liên quan thực hiện một số công việc như sau:

- Nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, cơ chế làm việc, tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc chậm triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã giao.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Kon Tum cần tập trung chỉ đạo, đôn đáo khẩn trương thi công xây dựng hai trường học đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để kịp thời đưa vào sử dụng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân các tỉnh Kon Tum, Sơn La và Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản