BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
V/v: chính sách thuế NK dự án ưu đãi đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
Công ty CP Khoáng sản Miền trung
(Số 01 Chương Dương, P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Trả lời công văn số 78/2011/KSMT ngày 16/6/2011 của Công ty CP Khoáng sản Miền trung về việc đề nghị được hướng dẫn làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Trên cơ sở quy định tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; tại Điều 101, Điều 102, Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính đã có hướng dẫn chi tiết các trường hợp được miễn thuế (Điều 101), loại hàng hóa được miễn thuế (Điều 101); thủ tục đăng ký danh mục miễn thuế (Điều 102); hồ sơ, thủ tục miễn thuế (Điều 11, Điều 103), đề nghị Công ty CP Khoáng sản Miền trung nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Khoáng sản Miền trung được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn