BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3199 TCT/NV1
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

-Công ty điện lực I
-Cục thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 3392 EVN/ĐL1-P5 ngày 12/8/2003 của Công ty điện lực I v/v nộp thuế GTGT phân bổ đầu vào cho Điện lực Hải Dương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2a, mục I Thông tư số 05/2000/TT-BTC ngày 12/1/2000 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/1998/TT-BTC ngày 12/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn tính thuế và kê khai, nộp thuế GTGT đối với ngành điện hướng dẫn: trường hợp chưa xác định được doanh thu, sản lượng điện mua vào, bán ra cũng như thuế GTGT đầu vào, đầu ra của sản phẩm điện để xác định mức phân bổ thuế GTGt đầu vào cho Điện lực các tỉnh, thành phố thì Công ty điện lực I căn cứ vào số kế hoạch xác định; khi quyết toán điều chỉnh theo số thực tế.

Căn cứ quy định trên, trường hợp khi quyết toán năm Công ty điện lực I tính phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo số thực tế của năm 2001 cho Điện lực Hải Dương có chênh lệch với thuế GTGT đầu vào tạm tính khấu trừ trong năm theo kế hoạch thì Điện lực tỉnh Hải Dương được điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào chênh lệch nêu trên. Do quyết toán thuế GTGT của Công ty điện lực I chậm nên Điện lực tỉnh Hải Dương kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào nêu trên vào kỳ tính thuế khi Công ty Điện lực I thông báo mức phân bổ thuế GTGT đầu vào tính theo số thực tế của năm.

Đề nghị Công ty điện lực I liên hệ với Cục thuế tỉnh Hải Dương để được xử theo quy định trên./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc