VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3199/VPCP-KTTH
V/v chính sách thuế đối với ô tô chở khách trên 25 chỗ ngồi

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Thương mại;
- Bộ Công nghiệp

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 915/VDC ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Công ty Việt Nam Daewoo Vidamco gửi Thủ tướng Chính phủ (đồng kính gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính) đề nghị được hưởng các chính sách ưu đãi cho ô tô chở khách trên 25 chỗ ngồi.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế làm việc của Chính phủ (Ban hành kèm theo Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ), Văn phòng Chính phủ kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét, giải quyết và có văn bản trả lời cho Công ty./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy