BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 32/BXD-KHTC
V/v: báo cáo tình hình hoạt động, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các tổng công ty, công ty trực thuộc Bộ Xây dựng
- Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam

Đểchuẩn bị báo cáo Thường trực Chính phủ về tình hình hoạt động và kết quả sắpxếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đối với các tổng công ty, công ty độc lậpthuộc Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện những công việcsau:

1.Trên cơ sở Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008, phương hướngnhiệm vụ năm 2009 đã gửi Bộ:

-Chuẩn xác lại các số liệu, chỉ tiêu đạt được về sản xuất kinh doanh, đầu tư pháttriển năm 2008, chỉ tiêu kế hoạch năm 2009

-Cập nhật, bổ sung các nội dung mới có liên quan và ước kết quả đạt được trong03 tháng đầu năm 2009 (trong đó có báo cáo về tình hình thực hiện các giải phápđã nêu tại Chỉ thị số 08/2008/CT-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựngvề thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảmbảo sự phát triển ổn định và tăng trưởng bền vững đối với các đơn vị thuộc BộXây dựng).

2.Báo cáo kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong năm 2008 củaCông ty mẹ và các công ty con gồm:

-Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sởhữu

-Tổng nợ phải thu/tổng tài sản; nợ phải thu từ các công trình, dự án do đơn vịnhận thầu/nợ phải thu

-Tổng vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn

-Tổng nợ phải trả, nợ vay ngân hàng ngắn hạn, dài hạn

-Cổ tức của cổ đông Nhà nước thu từ các công ty cổ phần.

3.Báo cáo về kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của doanh nghiệp cho đến thờiđiểm hiện nay và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới.

Căncứ kết quả đạt được về sản xuất kinh doanh và đầu tư và thực hiện các chỉ tiêuvề tài chính, các đơn vị có nhận xét, đánh giá chung về hiệu quả hoạt động củađơn vị mình trong năm 2008; nêu rõ các khó khăn, vướng mắc đồng thời kiến nghịcác giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2009.

Đềnghị Hội đồng quản trị và Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo các bộ phận chức năngchuẩn bị báo cáo theo các nội dung nêu trên, gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tàichính) trước 10h sáng thứ hai ngày 16/3/2009 để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ TCCB
- Lưu VP, Vụ KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Bùi Đức Hưng