BỘ XÂY DỰNG
------------------
V/v: Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình trong khu đất cây xanh, công viên.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH đầu tư phát triển lâm nông nghiệp Việt Nam
Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 107/CV- VINAFACO ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Công ty TNHH đầu tư phát triển lâm nông nghiệp Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn việc xây dựng công trình phục vụ công cộng trong đất cây xanh công viên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Đối với Cụm công nghiệp làng nghề công nghệ cao xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh đã bố trí các công trình phục vụ công cộng mật độ xây dựng là 8,4% trên tổng diện tích khu đất cây xanh.
Theo qui định tại mục 2.8.7 của Quy chuẩn QCVN 01: 2008/BXD “ Mật độ xây dựng gộp (brut-tô) tối đa của các khu công viên công cộng là 5%”. Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH đầu tư phát triển lâm nông nghiệp Việt Nam cần bố trí các công trình phục vụ công cộng trong khu đất cây xanh của dự án theo đúng qui định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Nguyễn Đình Toàn (để b/c);
- Lưu VP,KTQH, KHCN&MT.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thu Hằng