BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 32/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thiết kế công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần cầu 12

Trả lời văn bản số 24/2009/KTKH ngày 12/1/2009 của Công tycổ phần cầu 12 về việc chi phí thiết kế công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Định mức chi phí thiết kế qui định tại Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chiphí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình được áp dụng cho công trình. Địnhmức chi phí thiết kế áp dụng cho hạng mục công trình khi có yêu cầu thiết kếriêng hạng mục công trình hoặc hạng mục công trình có công năng riêng, độc lậptrong công trình. Định mức chi phí thiết kế xác định bằng tỷ lệ % của chi phíxây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong tổng dự toán hoặc dự toán của côngtrình được duyệt. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dunghợp đồng đã ký kết giữa các bên.

Công ty cổ phần cầu 12 căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh