BỘ XÂY DỰNG
-------------------
V/v: tính chi phí bù giá nhiên liệu khi áp dụng văn bản số 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Công ty cổ phần xây lắp 1 – Petrolimex
Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 96/XL1 -KD ngày 08/02/2012 của Công ty cổ phần xây lắp 1 – Petrolimex về việc tính chi phí bù giá nhiên liệu khi áp dụng văn bản số 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP và Nghị định 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ về mức lương tối thiểu mới. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Nội dung Hợp đồng xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật là căn cứ pháp lý cao nhất để các bên tổ chức thực hiện, thanh toán, quyết toán hợp đồng; do vậy, theo nội dung quy định tại Điều 6 mục 6.4 của hợp đồng số 1125/XDKVII /CNĐT ngày 26/5/2011 giữa Công ty xăng dầu khu vực II và Công ty cổ phần xây lắp 1 – Petrolimex như nêu trong công văn số 96/XL1 -KD ngày 08/02/2012 thì việc bổ sung chi phí do biến động giá nhiên liệu áp dụng tính cho các giai đoạn nghiệm thu tương ứng với từng thời kỳ (do chưa tính chi phí bù chênh lệch nhiên liệu trong hệ số điều chỉnh được hướng dẫn tại văn bản số 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011) là phù hợp.
Kết quả tính toán bổ sung chi phí cụ thể do các bên xác định trong hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan.
Với nội dung trên, Công ty cổ phần xây lắp 1 – Petrolimex tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SXD thành phố Hồ Chí Minh;
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam;
- Công ty xăng dầu khu vực II;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh