CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/CP-KTTH
V/v điều chỉnh cước điện thoại đường dài liên tỉnh

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Bưu chính, Viễn thông;
- Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Bộ Bưu chính, Viễn thông (công văn số 162/BBCVT-KHTC ngày 18 tháng 12 năm 2002), về việc điều chỉnh cước điện thoại đường dài liên tỉnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Bưu chính, Viễn thông quyết định sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính việc điều chỉnh cước điều chỉnh cước điện thoại đường dài liên tỉnh từ 8 vùng cước xuống 3 vùng cước. Mức cước điều chỉnh cụ thể phải đảm bảo nguyên tắc không có vùng cước nào so với mức cước hiện hành. Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 02 năm 2003./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng