BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 32/TCT-HT
V/v: khai thuế TNDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh
(Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 600- 2007/CV-KT của Ngân hàng TMCP các doanhnghiệp ngoài Quốc doanh (VPBank) hỏi về việc khai thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) của Chi nhánh VPBank Huế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tạiđiểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thihành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“1.3.Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thìđơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khinộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khaitập trung tại trụ sở chính cả phấn phát sinh tại đơn vị trực thuộc”.

Căncứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh VPBank Huế là đơn vị hạch toán phụ thuộccủa VPBank, có hạch toán doanh thu, chi phí nhưng chưa đầy đủ nên chưa xác địnhđược thu nhập chịu thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quanthuế quản lý trực tiếp. Việc khai thuế TNDN của Chi nhánh VPBank Huế được khaitập trung tại trụ sở chính của VPBank.

Tổngcục Thuế hướng dẫn để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế Thừa Thiên Huế;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS; TTTĐ

- Lưu: VT; HT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương