BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/TCT-QLN
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 837/CT-QLN &CCNT ngày01/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long đề nghị gia hạn nộp thuế cho Công ty Cổ phầnThủy sản An Phước không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệtkhác. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm d khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ có quy định:“Không có khả năng nộpthuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.”

Tại điểm d khoản 1 Điều 21 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị địnhquy định về thuế có quy định:“Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặpkhó khăn đặc biệt khác.

Khó khăn đặc biệt khác bao gồm: ngành nghề kinh doanh chínhmà người nộp thuế đang hoạt động bị cấm hoặc bị ngừng, tạm thời ngừng kinhdoanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không bao gồm trường hợpbị cấm hoặc ngừng, tạm thời ngừng kinh doanh do vi phạm pháp luật)”.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Thủy sảnAn Phước bị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Chi cục thi hành án huyện Mang Thíttổ chức thi hành, buộc Công ty trả tiền cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần SàiGòn, Công ty không thể nộp số tiền thuế nợ, tiền phạt đúng hạn, đây không phảilà trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác. Công ty Cổ phần Thủy sản An Phướckhông thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn