ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 32/UB
V/v công tác nông thôn ngoại thành.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 1984

Nghị quyết số 21 của Thành Ủy ngày 06-06-1983 về cải tạo,xây dựng nông thôn ngoại thành và Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 3 có nêu :

“ Các Ban, Ngành, Sở thuộc khối nông nghiệp như các sở :Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản, Ban Quản lý ruộng đất, Ban Kinh tếmới.., phải huy động toàn Sở, Ban, Ngành của mình để phục vụ nông thôn ; các sởBan, Ngành khác phải thành lập một bộ phận ( phòng hoặc tổ )chuyên lo công tácnông thôn ngoại thành của ngành mình “.

Thực hiện Nghị quyết trên, Ủy ban nhân dân Thành phố nhắccác Sở, Ban, Ngành không thuộc khối nông nghiệp sớm thành lập, củng cố bộ phậnchuyên lo công tác nông thôn theo hướng sau đây :

1. Tùy theo tình hình của từng Sở, Ban, Ngành mà thành lậpphòng nông thôn hoặc tổ nông thôn của Sở, Ban, Ngành.

Phòng nông thôn hoặc tổ nông thôn có nhiệm vụ : theo dõi,nắm và tổng hợp tình hình, kịp thời đề xuất ý kiến cho lãnh đạo Sở, Ban, Ngànhchỉ đạo giải quyết công việc nhằm thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Thànhủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố ; giúp các lãnh đạo theo dõi, đôn đốc, hỗ trợcác bộ phận trực thuộc và các huyện thực hiện phần việc thuộc chức năng ngànhmình.

Biên chế của bộ phận này lấy trong biên chế mà Ủy ban Nhândân Thành phố giao cho từng Sở, Ban, Ngành.

2. Các Sở, Ban, Ngành không thuộc khối nông nghiệp cử mộtđồng chí Phó Giám đốc hoặc tương đương phụ trách công tác nông thôn và trựctiếp chỉ đạo bộ phận nông thôn của cơ quan mình. Sau đó báo cáo và gửi danhsách các đồng chí phụ trách nông thôn của Thành ủy và đồng gửi Ủy ban Nhân dânThành phố theo dõi theo tinh thần Công văn số 75/CV ngày 09-12-1983 của thườngvụ Thành Ủy.

 

 

 

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh