BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 320/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 56891/CT-HTr ngày5/11/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội về chuyển nhượng vốn của chủ đầu tư nước ngoàiở ngoài Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2 phần A, điểm 1 và điểm 3.2 phần E Thông tư số 130/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp; điểm c khoản 2Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế thu nhậpdoanh nghiệp; điểm b khoản 8 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013của Bộ Tài chính về quản lý thuế; khoản 1 Điều 5 Nghị định số 98/2007/NĐ-CPngày 7/6/2007 của Chính phủ và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày13/2/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2007/NĐ-CP của Chínhphủ về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hànhchính thuế, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý theo quan điểm 2 của CụcThuế thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 56891/CT-HTr nêu trên, cụ thể: “Trườnghợp Công ty Microtec PTE LTD có hoạt động chuyển nhượng 100% vốn góp của Côngty trong Công ty TNHH Microtec Việt Nam cho Công ty Microtec International Ltdthì Công ty Microtec PTE LTD đã phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại ViệtNam. Công ty TNHH Microtec Việt Nam (nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn) cótrách nhiệm kê khai, nộp thay số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượngvốn của Công ty Microtec PTE LTD. Việc kê khai thuế, nộp thuế được thực hiệntheo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế.”.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn