VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 320/VPCP-QHQT
V/v dự án Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Tp. HCM - Dầu Giây

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét báo cáo của Bộ Giao thôngvận tải (công văn số 8290/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007), Phó Thủ tướngNguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý kết quả thẩm định vốn vaytín dụng ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản cho dự án Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn thành phố Hồ Chí Minh - Dầu Giây như Bộ Giao thông vận tải trình bày tại công vănnói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, các PTT Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Vụ CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 13

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc