BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3200/BHXH-CĐCS
V/v: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo NĐ 83/2008/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2008

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Công an;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thực hiện Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủvà Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội về điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểmxã hội (BHXH) đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sửdụng lao động quyết định để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH, Bảo hiểm xãhội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội BộQuốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủthực hiện như sau:

1. Về đối tượng áp dụng :

Để đảm bảo thống nhất trong thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫncụ thể thêm về đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP và Mục I Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH như sau:

Đối tượng thuộc diện áp dụng điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXHđể làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH gồm: Người lao động đang đóng BHXH bắtbuộc (kể cả người tự đóng tiếp BHXH theo quy định); ngư­ời đang đóng BHXH tựnguyện mà trư­ớc đó có đóng BHXH bắt buộc; người lao động chờ đủ tuổi đời đểhưởng chế độ hưu trí hàng tháng; ng­ười đang bảo l­ưu thời gian đóng BHXH (kểcả người tham gia BHXH tự nguyện). Những đối tượng nêu trên đó có thời gianđóng BHXH theo chế độ tiền lương do ng­ười sử dụng lao động quyết định và từngày 01/01/2007 trở đi hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH mộtlần hoặc bị chết mà thân nhân đ­ược hư­ởng trợ cấp tuất một lần theo quy địnhcủa Luật BHXH.

2. Về điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóngBHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định để làm căn cứtính hưởng các chế độ BHXH:

2.1. Đối với người hưởng chế độ hưu trí, BHXH mộtlần hoặc bị chết mà thân nhân hưởng trợ cấp tuất một lần từ 01/01/2007, chưađược thực hiện điều chỉnh theo quy định của Nghị định số 83/2008/NĐ-CP .

Căn cứ vào mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH quy định tạikhoản 1 Mục II Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH để điều chỉnh tiền lương, tiềncông đó đóng BHXH theo quy định tại khoản 2 Mục II Thông tư số17/2008/TT-BLĐTBXH đối với thời gian đó đóng BHXH theo chế độ tiền lương dongười sử dụng lao động quyết định và tính lại mức hưởng lương hưu, trợ cấp mộtlần khi nghỉ hưu (nếu có), trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần theo đúnghướng dẫn tại khoản 3 Mục II Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH Đối với ngườihưởng lương hưu thì mức lương hưu sau khi điều chỉnh được hưởng kể từ tháng bắtđầu hưởng chế độ hưu trí ghi trong Quyết định hưởng.

Một số trường hợp cụ thể thì giải quyết như sau:

a. Đối với người hưởng chế độ hưu trí hàng tháng trong khoảng thời gian từngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2007 thì thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiềncông đó đóng BHXH để tính lại mức lương hưu theo quy định của Nghị định số83/2008/NĐ-CP sau đó tiếp tục điều chỉnh mức lương hưu từ ngày 01/01/2008 theoNghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 của Chính phủ.

b. Đối với người có thời gian đó đóng BHXH được ghi trong sổ BHXH bằngngoại tệ thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 Mục II Thông tư số17/2008/TT-BLĐTBXH cụ thể là: Tiền lương tháng đóng BHXH bằng ngoại tệ đượcchuyển đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam côngbố ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm, ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối nămcủa năm đóng BHXH đó được ghi trong sổ BHXH. Sau khi chuyển đổi sang tiền ViệtNam tại thời điểm đóng BHXH mới thực hiện điều chỉnh và tính lại mức hưởng (tỷgiá đồng Việt Nam so với Đô la Mỹ của các năm từ 1990 đến ngày 2/1/2007, Bảohiểm xã hội Việt Nam đó tổng hợp và thông báo tại công văn số 1633/BHXH-CĐCSngày 16/5/2007).

Đối với trường hợp đó chuyển đổi tỷ giá ngoại tệ theo quy định tại công vănsố 3527/BHXH-CĐCS ngày 21/9/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tính hưởng chếđộ thì nay cũng điều chỉnh lại mức hưởng theo hướng dẫn trên.

c. Trường hợp người hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2007 thuộc đối tượng đượcđiều chỉnh, đó bị chết trước khi thực hiện điều chỉnh mà thân nhân đó đượchưởng trợ cấp tuất một lần thì vẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền côngđó đóng BHXH để tính lại mức lương hưu, sau đó thực hiện tính lại mức trợ cấptuất một lần trên mức lương hưu mới.

2.2. Đối với người hưởng chế độ hưu trí, BHXH mộtlần hoặc bị chết mà thân nhân hưởng trợ cấp tuất một lần từ sau khi có Nghịđịnh số 83/2008/NĐ-CP đến trước ngày 01/01/2009.

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần hoặc bị chết màthân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật về BHXHhiện hành trước ngày 01/01/2009 (đối với cả người tham gia BHXH bắt buộc vàtham gia BHXH tự nguyện), khi tính mức bình quân tiền lương, tiền công thángđóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp BHXHmột lần, trợ cấp tuất một lần mà có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lươngdo người sử dụng lao động quyết định thì căn cứ vào mức điều chỉnh tiền lương,tiền công đó đóng BHXH quy định tại tiết b khoản 1 Mục II Thông tư số17/2008/TT-BLĐTBXH để điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH theo quyđịnh tại khoản 2 Mục II Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH của thời gian này. Trườnghợp có thời gian đó đóng BHXH được ghi trong sổ BHXH bằng ngoại tệ thì thựchiện như hướng dẫn tại tiết b điểm 2.1 nêu trên để điều chỉnh tiền lương, tiềncông đó đóng BHXH.

3. Tổ chức thực hiện.

Để thực hiện tốt việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH đối vớingười lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết địnhđể làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yờu cầu:

3.1. Bảo hiểm xã hội cáctỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảohiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ:

Căn cứ vào quy định tại Nghị định số 83/2008/NĐ-CP Thông tư hướng dẫn số17/2008/TT-BLĐTBXH và nội dung hướng dẫn tại công văn này để tổ chức triển khaithực hiện, cụ thể:

a. Khi giải quyết chế độ hưu trí, BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần đốivới những trường hợp có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sửdụng lao động quyết định (bằng tiền Việt Nam hoặc bằng Ngoại tệ) thì thực hiệnđiều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH để tính hưởng lương hưu, trợ cấpmột lần khi nghỉ hưu (nếu có), trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần theoquy định.

b. Rà soát hồ sơ đang quản lý để xác định đối tượng đó được giải quyếthưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần hoặc trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2007đến nay, thuộc diện điều chỉnh theo quy định của Nghị định số 83/2008/NĐ-CP (đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu thì nơi đang quản lýchi trả thực hiện; đối tượng hưởng BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần thì nơiđó giải quyết thực hiện) và căn cứ hồ sơ để thực hiện những nội dung sau:

- Điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH để tính lại mức hưởng lươnghưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có), trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuấtmột lần và số tiền chênh lệch phải truy trả đối với từng người.

- Lập Phiếu điều chỉnh cho từng loại chế độ (theo mẫu số 1A- 83, 1B -83 và1C- 83 đính kèm) để giao cho đối tượng và bổ sung vào hồ sơ lưu trữ.

- Lập danh sách những người đó được điều chỉnh lại mức hưởng lương hưu theomẫu số 12-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007 củaBảo hiểm xã hội Việt Nam và danh sách những người đó được điều chỉnh lại mứchưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần theo mẫusố 2A- 83 đính kèm. Tổ chức thực hiện chi trả phần chênh lệch lương hưu, trợcấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần đầy đủ,kịp thời, đúng đối tượng.

Đối với trợ cấp BHXH một lần thuộc đối tượng điều chỉnh, nếu chưa chi hếttrong năm thì cuối năm lập riêng danh sách đối tượng chưa nhận trợ cấp theo mẫusố 8b-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007 của Bảohiểm xã hội Việt Nam (tiêu đề ghi: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CHƯA NHẬN TRỢ CẤP BHXHMỘT LẦN THEO NGHỊ ĐỊNH 83/2008/NĐ-CP ) để quản lý và chi tiếp vào năm sau.

- Lập danh sách những người đó được điều chỉnh lại mức hưởng lương hưu hàngtháng (theo mẫu số 2B- 83 đính kèm) cùng Phiếu điều chỉnh lương hưu của từngngười gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Trung tâm Lưu trữ).

- Tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện điều chỉnh và truy trả lương hưu,trợ cấp một lần đối với những người thuộc diện điều chỉnh (theo mẫu báo cáođính kèm) gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHXH) trướcngày 31/12/2008.

3.2. Trung tâm Thông tin: Căn cứ quy định củachính sách và hướng dẫn tại văn bản này để xây dựng chương trình phần mềm liênquan đến thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH làm căn cứtính hưởng các chế độ BHXH theo quy định; triển khai và hướng dẫn thực hiệnchương trình phần mềm đến Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hộiBộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

3.3. Ban Chi: Theo dõi và giải quyết những tồn tại, vướng mắctrong việc thực hiện chi trả phần chênh lệch lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉhưu, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần của đối tượng thuộc diện đượcđiều chỉnh đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốcphòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

3.4. Các đơn vị khác thuộc bảo hiểm xã hội ViệtNam:Theo chức năng,nhiệm vụ của đơn vị mình, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định tạivăn bản này.

Trong quá trình thực hiện cú vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Namđể hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban