BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3200/BNN-TCTS
V/v xin ý kiến góp ý Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến 2020

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: ……………………………………

Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 1999 -2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 224/1999/QĐ-TTg ngày25 tháng 12 năm 1999 đến nay đã sắp kết thúc. Để có cơ sở pháp lý cho thực hiệnkế hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng các chươngtrình đề án năm 2009 của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đãdự thảo “Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản đến 2020” và Quyết địnhcủa Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình có sự góp ý của các Bộ, ngành vàmột số địa phương.

Ngày 24/6/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tờtrình số 1800/TTr-BNN-NTTS gửi Thủ tướng đề nghị phê duyệt chương trình pháttriển nuôi trồng thủy sản đến 2020; sau khi nghe báo cáo về chương trình pháttriển nuôi trồng thủy sản, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Thủ tướng ban hành Quyết định vềchính sách phát triển nuôi trồng thủy sản. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủtướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khẩn trương xây dựngdự thảo và xin ý kiến góp ý của một số Bộ, ngành có liên quan. Ngày 22/12/2009Bộ có tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 4218/TTr-BNN-NTTS về việc phê duyệt chínhsách phát triển nuôi trồng thủy sản.

Trong thời gian chờ xem xét phê duyệt, Thủ tướng Chính phủđã ban hành Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 phê duyệt Đề án pháttriển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm2020; Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 về cơ chế, chính sách hỗtrợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hạido thiên tai, dịch bệnh; và Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày04/6/2010 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp vànông thôn. Như vậy, các cơ chế, chính sách về nuôi trồng thủy sản vừa được banhành và đang còn hiệu lực là khá toàn diện, tuy nhiên, lĩnh vực đầu tư hạ tầngnuôi trồng thủy sản, quản lý chất lượng và kiểm soát môi trường nuôi đối vớicác vùng sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản tập trung đối với một số đốitượng nuôi có thị trường, có khối lượng hàng hóa lớn cần được tiếp tục đầu tư,hỗ trợ (đối với các dự án Nuôi trồng thủy sản thực hiện dở dang và đầu tư mới).

Để tiếp tục Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản chogiai đoạn 2011 - 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo quyếtđịnh mới của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sảnđến năm 2020 trên cơ sở của 2 dự thảo Chương trình phát triển nuôi trồng thủysản đến năm 2020 và Chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản đã trình Thủtướng trong năm 2009.

Để có đủ căn cứ trình Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triểnnuôi trồng thủy sản đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đềnghị Quý cơ quan nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho nội dung của Đề án và dựthảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Ý kiến đóng góp bằng văn bản xin gửi về Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (Tổng cục Thủy sản, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, HàNội) trước ngày 15/10/2010.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGVũ Văn Tám