BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3201/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với thuốc lá điếu, xì gà TNTX, chuyển khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1922/HQHP-PNV ngày 03/04/2007 của CụcHải quan Hải Phòng về việc ghi tại trích yếu, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo BộTài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Trên cơ sở quy định mặt hàng thuốc lá điếu, xì gà là mặthàng nhập khẩu theo quy định riêng; nhằm đảm bảo công tác giám sát và quản lýcủa Hải quan đối với mặt hàng thuốc lá điếu, xì gà, chống lợi dụng kinh doanhtheo phương thức tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu để thẩm lậu thuốc lá điếu, xì gàvào nội địa, đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện như sau:

1) Đối với mặt hàng là thuốc lá điếu, xì gà kinh doanh theophương thức tạm nhập tái xuất thì phải lưu giữ trong khu vực cửa khẩu nhập,phải làm thủ tục tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập hàng. Các quyđịnh khác thực hiện theo quy định tại điểm XII, mục 2 phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

2) Đối với mặt hàng là thuốc lá điếu, xì gà kinh doanh theophương thức chuyển khẩu thực hiện theo quy định tại điểm XV, mục 2 phần B Thôngtư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng chỉ đạo các Chi cục Hải quancửa khẩu trực thuộc thực hiện nội dung trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc