BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3203 TCT/NV2
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng

Tổng cục thuế được nhận công văn số 01/CV-TCKT-Thu ế ngày 04 tháng 08 năm 2003 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng hỏi về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3.17 Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2000/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì các loại hàng hoá dịch vụ khác không quy định ở nhóm thuế suất 0%, 5%, 20% đều áp dụng thuế suất thuế GTGT ở mức phổ thông là 10%.

Căn cứ vào quy định trên đây, trường hợp Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng làm tổng đại lý phân phối sản phẩm gạch men cho nhà sản xuất, trong đó thực hiện cả việc bán sản phẩm cho các đại lý khi họ thiếu hàng và bán đến các khu vực chưa thành lập đại lý, hưởng hoa hồng theo tỷ lệ % trên tổng doanh số thì khi bán hàng Công ty phải xuất hoá đơn thuế GTGT với thuế suất 10%. Đối với khoản hoa hồng được hưởng do làm Tổng đại lý phân phối Công ty cũng phải kê khai nộp thuế GTGT.

Trường hợp Công ty làm đại lý bán đúng giá do cơ sở sản xuất quy định, chỉ hưởng hoa hồng theo quy định về đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng tại Luật Thương mại thì khoản hoa hồng đại lý không phải kê khai nộp thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng biết, liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để thực hiện.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc