BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3204/TCHQ-KTTT
V/v: Bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2006

Kính gửi:

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đống Đa (14 Đặng Tiến Đông – Đống Đa – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 98/CV ngày 3/7/2006 của Công ty cổ phần du lịch Đống Đa về việc không truy thu phạt chậm nộp thuế nhập khẩu. Để có cơ sở xem xét đề nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung các giấy tờ sau về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) địa chỉ 162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên, Hà Nội:

1. Quyết định cổ phần hóa của UBND TP. Hà Nội (Bản photocopy đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của giám đốc doanh nghiệp).

2. Báo cáo quyết toán thuế, chi tiết các khoản nợ phải trả và biên bản kiểm tra quyết toán thuế của Cục thuế địa phương đến thời điểm định giá (Bản photocopy đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của giám đốc doanh nghiệp).

3. Biên bản của Hội đồng định giá doanh nghiệp khi cổ phần và quyết định xác định giá trị doanh nghiệp của UBND TP.Hà Nội (Bản photocopu đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của giám đốc doanh nghiệp).

4. Ý kiến của UBND TP.Hà Nội về việc xóa nợ thuế cho Công ty (nêu rõ các biện pháp đã hỗ trợ về tài chính khi thực hiện cổ phần hóa) (Bản chính).

5. Xác nhận số nợ phạt chậm nộp với Chi cục Hải quan Hưng Yên thuộc Cục Hải quan Hải Phòng (Bản chính).

6. Tờ khai nhập khẩu, thông báo phạt chậm nộp thuế (Bản photocopy đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của giám đốc doanh nghiệp).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Du lịch Đống Đa biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hà Nội (để biết)
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An