BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3204 TCT/NV1
V/v thủ tục hồ sơ đối với hàng hoá xuất khẩu

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 7458 CT/NL ngày 28 tháng 3 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hà Nội về quy định thủ tục hồ sơ để áp dụng thuế suất thuế GTGT, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, Mục III, Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/200/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì:

Hàng hoá nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải có đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo quy định tại điểm 1, Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 (nêu trên), trong đó hàng hoá xuất khẩu phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng và các các chứng từ thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường hợp trong số hàng hoá của doanh nghiệp xuất khẩu từ ngày 1 tháng 10 năm 200 trở đi, có một phần hàng hoá thương nhân nước ngoài thanh toán cho doanh nghiệp bằng tiền mặt thì phần hàng hoá trả bằng tiền mặt xác định không đủ điều kiện để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Đối với số hàng xuất khẩu được thương nhân nước ngoài thanh toán qua ngân hàng thì vẫn đủ điều kiện cùng các thủ tục hồ sơ khác theo quy định tại điểm 1, Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC (nêu trên) để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc