BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3205TCT/CS
V/v chứng từ để hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 1174 CT/NV ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế tỉnh An Giang hỏi về phương thức thanh toán để được hoàn thuế GTGT, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 công văn số 6078 TC/TCT ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Các trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT cho thời gian hàng hoá xuất khẩu trước ngày 1 tháng 10 năm 2003 nếu có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính thì được hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC Các trường hợp đề nghị hoàn thuế cho thời gian hàng hoá xuất khẩu từ ngày 1 tháng 10 năm 2002 trở đi thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp có hàng hoá thực xuất khẩu theo tờ khai Hải quan trước ngày 1 tháng 10 năm 2002, có đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính, có phương thức thanh toán và loại tiền thanh toán phù hợp với phương thức thanh toán và loại tiền thanh toán ghi trong hợp đồng, có biên bản thanh lý hợp đồng xuất khẩu thì được xét hoàn thuế GTGT.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc