VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3205/VPCP-NN
V/v chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vềcông tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng5 năm 2007, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương phảithực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch cúm gia cầmđể bao vây, khống chế và ngăn chặn dịch cúm lây lan ra diện rộng. Đối với côngtác tiêm phòng, phải thực hiện tiêm phòng triệt để cho đàn gia cầm, thườngxuyên tiêm bổ sung cho gia cầm sau khi ấp nở, gia cầm mới nuôi tái đàn và tiêm đúng,đủ liều theo quy định của chuyên môn. Xem xét việc tiêm cho gia cầm ngay tạicác lò ấp trước khi xuất bán con giống vì nếu thả đàn ngay sẽ khó kiểm soát. BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất giải pháp trước mắt vàlâu dài để bảo đảm an toàn dịch bệnh và phát triển chăn nuôi thủy cầm bền vững.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ và các địa phươngbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (3). 120

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn