công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3207TCT/AC NGÀY 23 THNÁG 8 NĂM 2002
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua,cơ quan thuế các cấp đã có nhiều biện pháp quản lý để ngăn chặn các hành vi viphạm chế độ quản lý, sử dụng hoá đơn; nghiêm trọng là các hành vi mua, bán hoáđơn bất hợp pháp, lập hoá đơn khống tiếp tục xảy ra phức tạp, đặc biệt một sốdoanh nghiệp sau khi được cấp giấy phép thành lập, cấp đăng ký thuế đã mua hoáđơn nhưng không sử dụng vào kinh doanh mà bán hoá đơn để kiếm lời bất chính.Nhiều đối tượng đã sử dụng các hoá đơn này để khấu trừ thuế GTGT và hoàn thuếGTGT, để khai tăng giá trị hàng hoá, khối lượng XDCB nhằm chiếm đoạt tiền củaNgân sách Nhà nước, của các tổ chức kinh tế, xã hội. Để ngăn chặn các hành vivi phạm nêu trên, Tổng cục Thuế bổ sung thêm một số quy định về quản lý hoá đơnnhư sau:

I. QUẢN LÝ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

1. Cục thuế, Chi cục thuế phải phân loại tổ chức, cá nhân sửdụng hoá đơn cụ thể như sau:

a. Đối với tổ chức, cá nhân đã ổn định kinh doanh, kê khai,nộp thuế và sử dụng hoá đơn thì tiếp tục bán hoá đơn theo các quy định hiệnhành.

b. Đối với tổ chức, cá nhân thành lập mới và tổ chức, cánhân thành lập từ 1/7/2001 đến nay thì thủ tục mua hoá đơn được áp dụng theođiểm 2 mục I của Công văn này.

2. Thủ tục, hồ sơ mua hoá đơn gồm

2.1. Thủ tục mua hoá đơn lần đầu:

a. Giấy giới thiệu kèm theo Công văn mua hoá đơn đối với tổchức do người đứng đầu ký; đơn đề nghị mua hoá đơn đối với hộ gia đình sảnxuất, kinh doanh do chủ hộ ký (theo mẫu đính kèm).

b. Chứng minh nhân dân của người trực tiếp mua hoá đơn.

c. Giấy phép đăng ký kinh doanh

d. Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Các giấy tờ quy định tại điểm b, c, d nêu trên gồm có bảnchính thức và bản photocopy. Cơ quan thuế xem xét bản chính thức, đối chiếu vớibản photocopy và ký, ghi rõ họ, tên, người xác nhận đối chiếu với bản chính vàlưu ở cơ quan thuế.

e. Sơ đồ các địa điểm sản xuất, kinh doanh; văn phòng giaodịch do tổ chức, cá nhân tự vẽ có xác nhận và cam kết của người đứng đầu tổchức, cá nhân về: Số nhà, đường phố, các đường phố liên quan (đối với thànhphố, thị xã) và thôn, xã… (đối với nông thôn) để có căn cứ theo dõi giao dịch,quản lý. Khi thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh trong vòng 10 ngày, kể từngày thay đổi văn phòng giao dịch, tổ chức, cá nhân phải gửi cho cơ quan thuếsơ đồ địa điểm mới. Nếu tổ chức, cá nhân thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh,văn phòng giao dịch thì phải kèm theo hợp đồng thuê nhà và bản sao có xác nhậncủa UBND phường, xã.

Trong thời hạn không quá 05 ngày (ngày làm việc) kể từ khinhận hồ sơ đăng ký mua hoá đơn của tổ chức, cá nhân, cơ quan thuế thực hiệnkiểm tra hồ sơ nêu trên và bán hoá đơn theo quy định; Số lượng bán hoá đơn mualần đầu từ 01 đến 02 quyển. Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hoáđơn vượt quá số lượng trên thì tổ chức, cá nhân giải trình chi tiết với cơ quanthuế; thủ trưởng cơ quan thuế các cấp quyết định số lượng hoá đơn bán cho phùhợp với thực tế kinh doanh.

2.2.Thủ tục mua hoá đơn các lần sau:

a. Giấy giới thiệu (do người đứng đầu tổ chức ký) kèm theoCông văn mua hoá đơn đối với tổ chức; đơn đề nghị mua hoá đơn đối với hộ giađình sản xuất, kinh doanh do chủ hộ ký (theo mẫu quy định tại điểm 2.1 mục I Côngvăn này).

b. Chứng minh nhân dân của người trực tiếp mua hoá đơn kèmtheo bản photocopy để lưu tại cơ quan thuế.

c. Phiếu mua hoá đơn do cơ quan thuế cấp.

d. Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra mẫusố: 02/GTGT (kể cả tổ chức, cá nhân tính thuế theo phương pháp trực tiếp) cóxác nhận đã kê khai thuế của phòng quản lý thuế nếu đối tượng nộp thuế thuộcdiện Cục Quản lý và đội quản lý thuế nếu thuộc Chi cục thuế quản lý. Căn cứbảng kê, số lượng hoá đơn đã sử dụng, đã kê khai thuế, phòng quản lý ấn chỉhoặc tổ quản lý ấn chỉ xác định số lượng hoá đơn bán cho tổ chức, cá nhân lầntiếp theo cho phù hợp.

Riêng đối với hộ sản xuất, kinh doanh mua lần đầu và các lầntiếp sau phải là chủ hộ trực tiếp mua hoá đơn.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THUẾ

1. Bộ phận quản lý thuế sau khi nhận hồ sơ mua hoá đơn củatổ chức, cá nhân trong vòng 04 ngày (ngày làm việc) phải có trách nhiệm kiểmtra sự tồn tại thực tế của tổ chức, cá nhân, có đề xuất ý kiến việc bán hoá đơnvà chuyển hồ sơ cho bộ phận bán hoá đơn. Nội dung kiểm tra gồm: địa điểm sảnxuất, kinh doanh; địa chỉ nơi giao dịch, hộ khẩu thường trú và đăng ký tạm trú(nếu có), nhân thân người đứng đầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, hợpđồng thuê nhà (nếu có).

2. Cục trưởng Cục thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Độitrưởng đội thuế các địa phương phải có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ thuế tại địaphương kiểm tra và trả lời các nội dung theo yêu cầu của cơ quan địa phươngkhác trong thời gian không quá 03 ngày để phục vụ cho việc bán hoá đơn đượcchính xác, kịp thời.

3. Cơ quan thuế có quyền từ chối việc bán hoá đơn đối với:

a. Tổ chức, cá nhân kê khai không đúng về địa điểm sản xuất,kinh doanh, văn phòng giao dịch, hộ khẩu thường trú và đăng ký tạm trú (nếucó), bản hợp đồng thuê nhà (nếu có).

b. Tổ chức, cá nhân sau 01 tháng sử dụng hoá đơn không kêkhai thuế hoặc có kê khai thuế nhưng không có doanh thu thì bộ phận bán hoá đơnphải kiểm tra thu hồi số hoá đơn đã mua của cơ quan thuế.

4. Tổ chức, cá nhân mới thành lập khi đã hoạt động sản xuất,kinh doanh ổn định, kê khai thuế, nộp thuế theo quy định, không vi phạm về sửdụng hoá đơn thì việc bán hoá đơn được áp dụng theo quy định tại Chế độ quảnlý, sử dụng hoá đơn bán hàng ban hành kèm theo Quyết định số 885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các quy định nêu trên, thôngbáo công khai, kịp thời các quy định này ở địa phương. Cục trưởng Cục thuế, Chicục trưởng Chi cục thuế, Đội trưởng đội thuế phải có trách nhiệm kiểm tra, chỉđạo thường xuyên, đánh giá rút kinh nghiệm để quản lý sử dụng hoá đơn, quản lýthuế ở địa phương có hiệu quả. Nghiêm cấm cán bộ thuế lợi dụng việc quản lý hoáđơn để gây phiền hà và vụ lợi cho bản thân.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Cụcthuế phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế để nghiên cứu giải quyết.


CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Công văn 3207/2002/TCT/AC của Tổng cục Thuế về tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng hoá đơn


....ngày..... tháng....năm 2002

ĐƠN MUA VÀ CAM KẾT SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

Kính gửi:

- Tên hộ kinh doanhxin mua hoá đơn:.....................................

Mã sốthuế.....................................................................................

Số điện thoại:....................................... Sốfax...............................

Địa chỉ nơi kinh doanh: số nhà............ Đườngphố.......................

Phường xã............................................ Quận,huyện, thị xã..........

Tỉnh, thànhphố:.............................................................................

Ngành nghề kinhdoanh:................................................................

- Họ và tên chủ hộxin mua hoá đơn:.........................................

Ngày tháng nămsinh:....................................................................

Thường trútại:...............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thườngtrú:..................................................

Tạm trútại:....................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu tạmtrú:........................................................

Mang chứng minh thư số:......... cấp ngày.... tháng..... nămtại......

Số điện thoại cốđịnh:.....................................................................

Số điện thoại diđộng:....................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Chi cục Thuế giải quyết cho tôi đượcmua hóa đơn loại hoá đơn............ số lượng........ quyển..............

- Tôi xin cam kết:

+ Các kê khai trên là đúng sự thật, nếu khai sai hoặc khôngđầy đủ thì cơ quan thuế có quyền hạn chế, từ chối hoặc đình chỉ bán hoá đơn,đình chỉ sử dụng hoá đơn của đơn vị.

+ Quản lý hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đúng quy địnhcủa Nhà nước, không bán lại cho bất kỳ một tổ chức và cá nhân nào khác. Nếu viphạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nhà nước.

Chủ hộ kinh doanh

(kýghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Mẫu này dùng cho các hộ cá thể đăng ký mua hoá đơn

Công văn 3207/2002/TCT/AC của Tổng cục Thuế về tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng hoá đơnĐơn vị:...........

Số:....................

V/v đăng ký mua và cam kết sử dụng hoá đơn

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày..... tháng..... năm 2002

Kính gửi:

1. Tên tổ chức xinmua hoá đơn:................................................

Mã sốthuế.....................................................................................

Số điện thoại:....................................... Sốfax...............................

Địa chỉ giao dịch: số nhà..................... Đường phố.......................

Phường xã............................................ Quận,huyện, thị xã..........

Tỉnh, thànhphố:.............................................................................

Địa chỉ nơi kinh doanh: số nhà.................... đườngphố.................

Phường xã:............................. Quận, huyện, thịxã........................

Tỉnh, thànhphố:.............................................................................

Ngành nghề kinh doanh:.................................................................

2. Họ và tên Thủtrưởng đơn vị mua hoá đơn:...........................

Ngày tháng nămsinh.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thườngtrú....................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú (nếucó):..........................................

Chứng minh thư số:..... cấp...... ngày.... tháng.... năm....cấp tại.....

Số điện thoại cốđịnh:.....................................................................

Số điện thoại diđộng:....................................................................

Đơn vị chúng tôi đã nghiên cứu đầy đủ, nghiêm túc Chế độphát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng kèm theo Quyết định số885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đơn vị chúng tôi xinmua hóa đơn tại Cục thuế........ loại hoá đơn......... số lượng........quyển..............

3. Chúng tôi xin camkết:

+ Các kê khai trên là đúng sự thật, nếu khai sai hoặc khôngđầy đủ thì cơ quan thuế có quyền hạn chế, từ chối hoặc đình chỉ bán hoá đơn,đình chỉ sử dụng hoá đơn của đơn vị.

+ Quản lý hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đúng quy địnhcủa Nhà nước, không bán lại cho bất kỳ một tổ chức và cá nhân nào khác. Nếu viphạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nhà nước.

Thủ trưởng đơn vị

(ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú: Mẫu này dùng cho các tổ chức đăng ký mua hoá đơn