VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3207/VPCP-KTTH V/v kinh phí để thực hiện dự án "Trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát cơ động"

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công an tại các văn bản số 341/BCA (C11)ngày 29 tháng 02 năm 2008 và số 1670/C11 (C29) ngày 23 tháng 4 năm 2008, ý kiếncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 36/BKH-QPAN ngày 17 tháng 3 năm 2008,của Bộ Tài chính tại văn bản số 59/BTC-VI ngày 02 tháng 4 năm 2008 về kinh phíđể thực hiện dự án"Trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹthuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát cơ động", Thủ tướng Chính phủNguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiềm chế lạmphát theo đúng Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướngChính phủ, trước mắt trong năm 2008 chưa bổ sung vốn thực hiện dự án"Trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lựclượng Cảnh sát cơ động".

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ Tàichính bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 cho Bộ Công anđể tiếp tục thực hiện dự án trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết và thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ, TTĐT, Vụ NC;- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy