BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3208/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2009

Kínhgửi: Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam.

Trả lời công văn số 1691/2009/VC /TCKHngày 10/6/2009 của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam vềthời điểm xuất hóa đơn GTGT hoạt động bán căn hộ chung cư, Tổng cục Thuế hướngdẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Tại điểm 2.13 mục IV phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Trường hợpcơ sở kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán,chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độthu tiền ghi trong hợp đồng thì khi thu tiền, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơnGTGT. Trên hóa đơn ghi rõ số tiền thu, gia đất được giảm trừ trong doanh thutính thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, số thuế GTGT. Giá đất được trừ tính theotỷ lệ (%) của số tiền thu theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiềnghi trong hợp đồng với giá đất được tính trừ tại thời điểm chuyển nhượng (thờiđiểm thu tiền lần đầu theo tiến độ) theo quy định”.

Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩuvà xây dựng Việt Nam bán căn hộ chung cư, thu tiền từng đợt theo hợp đồng thìkhi thu tiền Tổng công ty phải lập hóa đơn GTGT theo hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng côngty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Ban PC;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương