BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3209/TCHQ –GSQL

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2006

Kính gửi:

- Cục HQ Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục HQ Thành phố Hà Nội;
- Cục HQ Đà Nẵng.

Tiếp theo công văn số 2383/TCHQ-GSQL ngày 01/6/2006 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hàng hoá nhập khẩu chuyển cảng tại sân bay Tân Sơn Nhất, nay Tổng cục Hải quan hướng dẫn rõ thêm để Cục Hải quan các thành phố thống nhất thực hiện như sau:

Trường hợp vận tải đơn phụ (HAWB) do công ty ở nước ngoài phát hành (là công ty thu gom hàng hoá của người gửi hàng để tổ chức vận chuyển đến Việt Nam) nếu cảng đích ghi trên vận tải đơn phụ khác với cảng đích ghi trên vận tải đơn chính (MAWB) nhưng là cảng đích ghi trên bản lược khai hàng hoá nhập khẩu thì Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay thực hiện thủ tục hàng hoá nhập khẩu chuyển cảng theo quy định tại Điều 17, Mục 2 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Nội dung bản lược khai hàng hoá, ngoài các nội dung theo quy định còn phải đảm thể hiện rõ số vận tải đơn chính, số vận tải đơn phụ và cảng đích đến của vận tải đơn phụ

Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời Tổng cục (qua Vụ Giám sát quản lý) để có chỉ đạo./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty LD TNHH NIPPON EXPRESS (thay trả lời) ;
- Lưu VT, GSQL

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Hạnh Thu