BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3209 TCT/NV2
V/v cấp biên lai thu thuế TNCN

Hà Nôi, ngày 3 tháng 9 năm 2003

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, Tổng cục thuế đãnhận được công văn của một số cơ quan chi trả tu nhập có đề nghị việc cấp biênlai thu thuế thu nhập cá nhân, vấn đề này Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 4.3, Mục III,Thông tư số 05/2000/TT-BTC ngày 17/01/2000 của Bộ Tài chính thì Cơ quan chi trảthu nhập có trách nhiệm cấp biên lai cho các cá nhân có nhu cầu cấp biên lạixác nhận tiền thuế thu nhập mà Cơ quan đã thực hiện khấu trừ.

Tại điểm 4 công văn số 10592 TC/TCTngày 1/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc quản lý thuế thu nhập đối vớingười có thu nhập cao đã đề cập; Cơ quan chi trả thu nhập thu nhập có tráchnhiệm cấp biên lai cho các cá nhân để cuối năm tổng hợp quyết toán. Biên lainày được cơ quan thuế trực tiếp quản lý cấp cho cơ quan chi trả thu nhập, cuốinăm cơ quan chi trả thu nhập quyết toán với cơ quan thuế.

Như vậy, tại Cơ quan chi trả thunhập, việc cấp biên lại thuế thu nhập cá nhân không nhất thiết phải cấp hàngtháng cho tất cả các cá nhân trong đơn vị mà chỉ cấp cho các cá nhân có thunhập ở nhiều nơi hoặc trường hợp cá nhân có yêu cầu cấp biên lai.

Hàng tháng kể từ ngày 10 đến ngày 25tháng sau, cơ quan chi trả thu nhập thực hiện nộp vào NSNN số tiền thuế đã khấutrừ của các cá nhân.

Để việc triển khai khấu trừ và nộpthuế thu nhập cá nhân vào ngân sách được đầy đủ và kịp thời, Tổng cục thuế đềnghị Cục thuế các tỉnh, thành phố triển khai việc cấp biên lai thuế thu nhập cánhân cho các tổ chức kinh doanh và không kinh doanh có hoạt động chi trả thunhập mà khoản thu nhập đó thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Đối với cơquan chi trả thu nhập không phải là đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN như:Văn phòng đại diện, các tổ chức quốc tế, các dự án... thì Cục thuế thực hiệncấp biên lai thuế TNCN cho các tổ chức này. Cục thuế các tỉnh, thành phố phảibố trí cụ thể phòng chịu trách nhiệm quản lý thu thuế đối tượng này để hướngdẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân.

Khi làm thủ tục cấp biên lai thuế thunhập cá nhân, cơ quan thuế yêu cầu cơ quan chi trả làm đơn xin cấp biên laitheo mẫu đính kèm công văn này gửi cơ quan thuế. Sau thời gian 15 ngày kể từngày nhận đơn, cơ quan thuế thực hiện cấp lần đầu một quyển biên lại và các lầnsau thực hiện theo nguyên tắc phải quyết toán biên lại cấp trước, số lượng cấpphụ thuộc vào số lượng biên lai sử dụng hàng tháng.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuếcác tỉnh, Thành phố biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày......tháng..... năm......

ĐƠN XIN CẤP BIÊNLAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Kính gửi: (1)

-Tên cơ quan chi trả thu nhập:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại: số fax:

- Số tài khoản:

- Mã thuế (nếu có)

- Họ và tên người đứng đầu cơ quanchi trả

- Số điện thoại

Cơ quan tôi có hoạt động chi trả thunhập cho cá nhân có khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập đối với người có thunhập cao. Căn cứ vào Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao vàcác văn bản hướng dẫn hiện hành trong đó có đề cập trách nhiệm cơ quan chi trảphải thực hiện khấu trừ thuế. Nhằm xác định số thuế thu nhập Cơ quan đã thựchiện khấu trừ nộp NSNN và cấp biên lai thuế TNCN cho các cá nhân có nhu cầu đểcuối năm thực hiện quyết toán thuế TNCN, Cơ quan tôi đề nghị cơ quan thuế cấpbiên lai thuế thu nhập cá nhân.

Cơ quan tôi chịu trách nhiệm quản lý,sử dụng biên lại thuế thu nhập theo đúng quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, sử dụng quản lýhóa đơn và Thông tư hướng dẫn số 120/2002/TT-BTC ngày 20/12/2002 của Bộ Tàichính. Thực hiện chế độ quyết toán biên lai với cơ quan thuế hàng tháng vàongày 20 tháng sau nếu số thuế khấu trừ và cấp biên lai từ 10 triệu đồng trởlên. Hàng quý vào ngày 20 của tháng đầu quý sau nếu số thuế khấu trừ và cấpbiên lai là dưới 10 triệu đồng.

Ngườiđứng đầu cơ quan chi trả thu nhập

(Ký ghi rõ họ,tên và đóng dấu)

(1)- Gửi Cục thuế hoặc chi cụcthuế nếu cơ quan chi trả thu nhập là đối tượng nộp thuế GTGT, thuế TNDN tại Cụcthuế hoặc Chi cục thuế.

- Gửi Cục thuế nếu cơ quan chi trảthu nhập không phải là đối tượng nộp thuế GTGT, thuế TNDN.