BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 321/BNN-TY
V/v: Cho phép ấp nở, nuôi mới gà

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2006

Kính gửi: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trựcthuộc TW

Trước diễn biến phức tạp dịch của dịch cúm gia cầm trong nước,ngày 28/11/2005 Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 219/TB-VPCP về ý kiến kếtluận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng tạ cuộc họp giao ban về côngtác phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người trong đó có nộidung tạm dừng việc ấp nở con giống, không phát triển đàn gia cầm.

Đến nay, theo báo cáo từ các địa phương trong vòng 2 thángqua, toàn quốc không phát sinh dịch cúm gia cầm. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầmcó ý kiến như sau:

1. Cho phép các Công ty chăn nuôi gà công nghiệp tập trungđược ấp nở, nuôi mới đàn gà để phát triển sản xuất.

2. Các trại chăn nuôi gia cầm giống của Nhà nước, các Côngty có lò ấp sản xuất giống gia cầm phải tổ chức tiêm phòng cho gà con 01 ngàytuổi trước khi xuất bán.

Trong trường hợp, nếu gà giống còn miễn dịch từ đàn bố mẹ đãđược tiêm vắc xin cúm gia cầm theo quy định thì không phải tiêm vắc xin trướckhi xuất bán.

3. Việc kiểm dịch vận chuyển gà giống theo quy định của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (báo cáo);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (báo cáo);
- Sở NN & PTNT các tỉnh, thành phố;
- Cục Chăn nuôi;
- Lưu Cục Thú y, VP Bộ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QGPCDCGC
Bùi Bá Bổng