BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 321/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thiết kế khi sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình.

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn thiết kế giaothông vận tải

Trả lời văn bản số 2812/VPDA ngày 16/9/2008 của Tổng công tyTư vấn thiết kế giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải về chi phí thiết kếkhi sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư căn cứ tính chất,điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức dự toán của Nhà nước vàphương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng đểxây dựng và quyết định áp dụng đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dựtoán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng đã công bố Địnhmức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình để chủ đầu tư,đơn vị tư vấn xác định chi phí tư vấn. Hệ số điều chỉnh giảm chi phí thiết kếđược xác định khi sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩmquyền ban hành, thiết kế lặp lại trong cụm công trình hoặc trong một dự án hoặcsử dụng lại thiết kế. Hệ số điều chỉnh giảm qui định trong Định mức chi phíthiết kế công trình do việc sử dụng thiết kế đã tính sẵn, không phải tính lạitoàn bộ kết cấu... Trường hợp áp dụng định mức chi phí thiết kế không phù hợpthì đơn vị tư vấn lập dự toán chi phí trình chủ đầu tư xem xét quyết định.

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải căn cứ ýkiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh