TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/CT-THNVDT
V/v áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức.

Sơn La, ngày 14 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:Chi cục Thuế các huyện, thành phố.

Ngày 26/4/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 848/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đấtđối với diện tích vượt hạn mức.

Để thống nhất việc thu tiền sử dụng đất đối vớivới diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàntỉnh Sơn La phù hợp với quy định tại Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 19/06/2011của Bộ Tài, đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thành phố thông báovà triển khai toàn bộ nội dung Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày26/4/2013 của UBND tỉnh Sơn La đến từng đội thuế đảm bảo áp dụng đúng hiệu lựcthi hành của Quyết định (Sao Quyết định số 848/QĐ-UBND gửi kèm). Riêng đốivới những hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng chưagiải quyết do chưa có hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất đối vớidiện tích vượt hạn mức được áp dụng khoản 1, 2, 3, 4 Điều 4 Chương II nghị địnhsố 84/2007/N Đ-CP ng ày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấpGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất,trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vàgiải quyết khiếu nại về đất đai, cụ thể:

“ II .Điều 4. Thời điểm xác địnhnghĩa vụ tài chính khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc xin chuyển mụcđích sử dụng đất, xin giao đất hoặc thuê đất

1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đãđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chothuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thờiđiểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất; trường hợp thời điểm bàn giao đấtkhông đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất thì nghĩavụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đấtthực tế.

2. Trường hợp người sử dụng đất đã nộp đủ hồsơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quannhà nước có thẩm quyền trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 (ngày áp dụng giá đấtmới theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 vềphương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất - gọi là Nghị định số188/2004/NĐ-CP ) nhưng do cơ quan chức năng chậm làm thủ tục hoặc hướng dẫn lậphồ sơ không đúng quy định, do thay đổi mẫu tờ khai, thay đổi thẩm quyền cấp Giấychứng nhận hoặc thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà làm cho ngườisử dụng đất phải nộp lại hoặc nộp bổ sung hồ sơ thì nghĩa vụ tài chính đốivới Nhà nước của người nộp hồ sơ được xác định tại thời điểm đã nộp hồ sơ.

3. Trường hợp người sử dụng đất nộphồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơquan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 trở về sau thìgiá đất áp dụng để xác định nghĩa vụ tài chính là giá đất do Ủy ban nhândân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu cơ quan chứcnăng chậm làm thủ tục hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định thì người nộphồ sơ thực hiện quyền khiếu nại đối với hành vi hành chính gây chậm trễ trongviệc xử lý hồ sơ; công chức, viên chức có hành vi gây chậm trễ trong việc xử lýhồ sơ hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định thì phải bị xử lýkỷ luật theo quy định tại Điều 175 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (gọi là Nghị địnhsố 181/2004/NĐ-CP ); nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của người nộphồ sơ được xác định tại thời điểm đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Căn cứ vào Sổ tiếp nhận hồ sơ hoặc giấybiên nhận về tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy bannhân dân cấp xã nơi đã tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản vềthời điểm người sử dụng đất nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điềunày và chuyển cho cơ quan thuế để làm căn cứ tính các khoản thu nghĩa vụ tàichính của người sử dụng đất.”

Căn cứ vào quy đinh nêu trên, lãnh đạo Chi cụcThuế các huyện, thành phố tổ chức phối hợp với các phòng, ban chức năng tại huyệntriển khai và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định.

Trên đây là một số nội dung chỉ đạo của Cục Thuếđối với việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất đối vớidiện tích đất vượt hạn mức. Cục Thuế thông báo để Chi cục Thuế các huyện, thànhphố biết và thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục Thuế;
- Các phòng NVụ VP Cục Thuế
- Lưu: VT, THNVDT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Đức Tiêm